Danh sách Dịch vụ công trực tuyến

Nhập tên Dịch vụ công trực tuyến hoặc từ khóa liên quan đến Dịch vụ công trực tuyến vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ Đăng ký
16 THỦ TỤC 07: GHI CHÚ VIỆC NUÔI CON NUÔI ĐÃ ĐĂNG KÝ TẠI CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CỦA NƯỚC NGOÀI. Hành chính tư pháp/hộ tịch 3 Đăng ký
17 THỦ TỤC 1: ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHO CÁC TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT Bổ trợ tư pháp/Tư vấn pháp luật 3 Đăng ký
18 THỦ TỤC 5: CHIA, TÁCH; SÁP NHẬP; HỢP NHẤT HỘI Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ 3 Đăng ký
19 THỦ TỤC 6: HỘI TỰ GIẢI THỂ Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ 3 Đăng ký
20 THỦ TỤC 7: HỘI BỊ GIẢI THỂ Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ 3 Đăng ký
21 THỦ TỤC 9: THÀNH LẬP VÀ CÔNG NHẬN ĐIỀU LỆ QUỸ Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ 3 Đăng ký
22 THỦ TỤC 10: HỢP NHẤT, SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH QUỸ Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ 3 Đăng ký
23 THỦ TỤC 11: QUỸ TỰ GIẢI THỂ Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ 3 Đăng ký
24 THỦ TỤC 12: QUỸ BỊ GIẢI THỂ Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ 3 Đăng ký
25 THỦ TỤC 13: ĐỔI TÊN QUỸ Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ 3 Đăng ký
26 THỦ TỤC 14: TẠM ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG QUỸ Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ 3 Đăng ký
27 THỦ TỤC 15: THAY ĐỔI HOẶC CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ CÔNG NHẬN ĐIỀU LỆ QUỸ Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ 3 Đăng ký
28 THỦ TỤC 1: ĐỔI TÊN HỘI Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ 3 Đăng ký
29 THỦ TỤC 2: CHO PHÉP QUỸ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI SAU KHI BỊ TẠM ĐÌNH CHỈ Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ 3 Đăng ký
30 THỦ TỤC 3: CÔNG NHẬN QUỸ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG VÀ CÔNG NHẬN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ 3 Đăng ký