Danh sách Dịch vụ công trực tuyến

Nhập tên Dịch vụ công trực tuyến hoặc từ khóa liên quan đến Dịch vụ công trực tuyến vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ Đăng ký
31 THỦ TỤC 1: THÀNH LẬP TỔ CHỨC THANH NIÊN XUNG PHONG Ở CẤP TỈNH Quản lý nhà nước về công tác thanh niên 3 Đăng ký
32 THỦ TỤC 2: THỦ TỤC GIẢI THỂ TỔ CHỨC THANH NIÊN XUNG PHONG Quản lý nhà nước về công tác thanh niên 3 Đăng ký
33 THỦ TỤC 06: THẨM ĐỊNH VÀ TRÌNH PHÊ DUYỆT ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC. Tài chính doanh nghiệp 3 Đăng ký
34 THỦ TỤC 05: CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY NHÀ NƯỚC THÀNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN Tài chính doanh nghiệp 3 Đăng ký
35 THỦ TỤC 04: CẤP BÙ SỐ TIỀN MIỄN THU THUỶ LỢI PHÍ Tài chính doanh nghiệp 3 Đăng ký
36 THỦ TỤC 7: THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CẤP MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH (ĐVQHNS). Tài chính ngân sách 3 Đăng ký
37 THỦ TỤC 8: THẨM ĐỊNH NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ VÀ KHẢ NĂNG CÂN ĐỐI VỐN, THẨM TRA PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ Tài chính ngân sách 3 Đăng ký
38 THỦ TỤC 9: THẨM TRA QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH, CÔNG TRÌNH – HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Tài chính ngân sách 3 Đăng ký
39 THỦ TỤC 10: THẨM TRA QUYẾT TOÁN DỰ ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (NẾU CÓ); DỰ ÁN DỪNG THỰC HIỆN VĨNH VIỄN CHƯA CÓ KHỐI LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ. Tài chính ngân sách 3 Đăng ký
40 THỦ TỤC 11: XÁC ĐỊNH GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT PHỤC VỤ VIỆC GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH Tài chính ngân sách 3 Đăng ký
41 THỦ TỤC 03: THOÁI THU NGÂN SÁCH Tài chính ngân sách 3 Đăng ký
42 THỦ TỤC 02: HOÀN TRẢ CÁC KHOẢN THU NỘP NGÂN SÁCH Tài chính ngân sách 3 Đăng ký
43 THỦ TỤC 01: CHI TRẢ NỢ DÂN Tài chính ngân sách 3 Đăng ký
44 THỦ TỤC 3: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TỐ CÁO TẠI CẤP TỈNH Thanh tra 3 Đăng ký
45 THỦ TỤC 1: CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM BỊ THU HỒI THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM C, D, Đ, E VÀ G KHOẢN 1 ĐIỀU 29 LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH. Khám chữa bệnh 4 Đăng ký