Danh sách Dịch vụ công trực tuyến

Nhập tên Dịch vụ công trực tuyến hoặc từ khóa liên quan đến Dịch vụ công trực tuyến vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ Đăng ký
46 THỦ TỤC 17: CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Khám chữa bệnh 4 Đăng ký
47 THỦ TỤC 18: CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM BỊ MẤT HOẶC BỊ HƯ HỎNG HOẶC BỊ THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM A, B KHOẢN 1 ĐIỀU 29 LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH Khám chữa bệnh 4 Đăng ký
48 THỦ TỤC 19: CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI Khám chữa bệnh 4 Đăng ký
49 THỦ TỤC 20: CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI BỊ MẤT HOẶC BỊ HƯ HỎNG HOẶC BỊ THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM A, B KHOẢN 1 ĐIỀU 29 LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH Khám chữa bệnh 4 Đăng ký
50 THỦ TỤC 21: CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI TRONG TRƯỜNG HỢP BỊ THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM C, D, Đ, E VÀ G KHOẢN 1 ĐIỀU 29 LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH Khám chữa bệnh 4 Đăng ký
51 THỦ TỤC 22: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH Khám chữa bệnh 3 Đăng ký
52 THỦ TỤC 23: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHI THAY ĐỔI HÌNH THỨC TỔ CHỨC, CHIA TÁCH, HỢP NHẤT, SÁT NHẬP Khám chữa bệnh 3 Đăng ký
53 THỦ TỤC 24: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHI THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM Khám chữa bệnh 3 Đăng ký
54 THỦ TỤC 25: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHI THAY ĐỔI TÊN ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH Khám chữa bệnh 3 Đăng ký
55 THỦ TỤC 26: CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BỊ MẤT HOẶC HƯ HỎNG HOẶC BỊ THU HỒI THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM A KHOẢN 1 ĐIỀU 48 LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH Khám chữa bệnh 3 Đăng ký
56 THỦ TỤC 27: ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHI THAY ĐỔI QUY MÔ GIƯỜNG BỆNH HOẶC CƠ CẤU TỔ CHỨC HOẶC PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3 ĐIỀU 46 LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH Khám chữa bệnh 3 Đăng ký
57 THỦ TỤC 28: CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC ĐỐI VỚI CÔNG DÂN VIỆT NAM Dược- Mỹ phẩm 3 Đăng ký
58 THỦ TỤC 25: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA Thủ tục lưu 3 Đăng ký