Danh sách Dịch vụ công trực tuyến

Nhập tên Dịch vụ công trực tuyến hoặc từ khóa liên quan đến Dịch vụ công trực tuyến vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ Đăng ký
31 THỦ TỤC 13: CẤP GIẤY PHÉP CHẾ BẢN, IN, GIA CÔNG SAU IN CHO NƯỚC NGOÀI Xuất bản 3 Đăng ký
32 THỦ TỤC 14: CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG MÁY PHOTOCOPY MÀU, MÁY IN CÓ CHỨC NĂNG PHOTOCOPY MÀU Xuất bản 3 Đăng ký
33 THỦ TỤC 15: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG IN Xuất bản 3 Đăng ký
34 THỦ TỤC 16: CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN TÀI LIỆU KHÔNG KINH DOANH Xuất bản 3 Đăng ký
35 THỦ TỤC 24: THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH. Công nghệ thông tin 4 Đăng ký
36 THỦ TỤC 32: CẤP CẤP GIẤY PHÉP THIẾT LẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử 3 Đăng ký
37 THỦ TỤC 33: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP THIẾT LẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử 3 Đăng ký
38 THỦ TỤC 34: GIA HẠN GIẤY PHÉP THIẾT LẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử 3 Đăng ký
39 THỦ TỤC 35: CẤP LẠI GIẤY PHÉP THIẾT LẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP. Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử 3 Đăng ký
40 THỦ TỤC 67: CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM, NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐANG CƯ TRÚ TẠI VIỆT NAM. Bổ trợ tư pháp 3 Đăng ký
41 THỦ TỤC 68: CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP CHO CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI (ĐỐI TƯỢNG LÀ CÔNG DÂN VIỆT NAM, NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐANG CƯ TRÚ TẠI VIỆT NAM). Bổ trợ tư pháp 3 Đăng ký
42 THỦ TỤC 69: CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP CHO CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG (ĐỐI TƯỢNG LÀ CÔNG DÂN VIỆT NAM, NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐANG CƯ TRÚ TẠI VIỆT NAM). Bổ trợ tư pháp 3 Đăng ký
43 THỦ TỤC 2: CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM. Việc làm và an toàn lao động 3 Đăng ký
44 THỦ TỤC 3: CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM Việc làm và an toàn lao động 3 Đăng ký
45 THỦ TỤC 1: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT Bảo vệ thực vật 4 Đăng ký