Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1:  Tổ chức, cá nhân đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2:  Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thái Bình hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu chính. Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định: 

- Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định hồ sơ và cấp lại cho tổ chức, cá nhân giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo giấy hẹn và nộp lệ phí theo quy định.

- Trường hợp từ chối cấp lại giấy chứng nhận: Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do từ chối cho tổ chức, cá nhân biết.

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thái Bình.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


Stt

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Bản chính

Bản sao công chứng, chứng thực

1

Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận (Mẫu 06a/ĐĐN hoặc 06b/ĐĐN)

01

 

4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Thông tin và Truyền thông.

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông.

c) Cơ quan phối hợp: Không

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

8. Phí, lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai của thủ tục hành chính:

- Đơn đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (áp dụng đối với chủ điểm là cá nhân) - Mẫu số 06a/ĐĐN

- Đơn đề nghị gia giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử (áp dụng đối với chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp) - Mẫu số 04b/ĐĐN

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trong trường hợp giấy chứng nhận bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009.

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP  ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

- Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

- Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 08/12/2014 của UBND tỉnh Thái Bình ban hành quy định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý hoạt động điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

 

- Tải mẫu đơn: