Cấp giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Thủ tục  2: Cấp giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định. Cá nhân mua hồ sơ tại Phòng Việc làm và An toàn lao động;

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ đến Trung tâm Hành chính công tỉnh Thái Bình

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả;

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho cá nhân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Phòng chuyên môn, thẩm định, trình lãnh đạo Sở Lao động- Thương binh và Xã hội xem xét, phê duyệt;

Bước 4: Cá nhân nhận kết quả tại Phòng Việc làm và An toàn lao động theo giấy hẹn.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ:

- Thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài; (Mẫu số 3, Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/1/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Nghị định số 102/2003/NĐ-CP ngày 5/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.)

- Văn bản đề nghị cấp giấp phép lao động cho người nước ngoài (Mẫu số 6, Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/1/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Nghị định số 102/2003/NĐ-CP ngày 5/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.)

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ 06 tháng trở lên thì chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp tỉnh, thành phố của Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ được cấp ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam theo quy định của Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 6/5/2013 Bộ Y tế Việt Nam;

- Bản sao chứng nhận về chuyên môn, kỹ thuật cao của người nước ngoài bao gồm: bằng tốt nghiệp đại học, tiến sỹ phù hợp với chuyên môn, công việc yêu cầu của người sử dụng lao động. Đối với người nước ngoài là nghệ nhân ngành nghề truyền thống là người có kinh nghiệm trong nghề nghiệp, trong điều hành sản xuất, quản lý mà không có chứng chỉ, bằng công nhận thì phải có bản xác nhận ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong nghề nghiệp, trong điều hành sản xuất, quản lý được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận phù hợp với công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động;

- Bản sao hộ chiếu của người lao động nước ngoài

- 02 ảnh màu (kích thước 4cm x6cm).

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động -Thương binh và Xã hội.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lao động.

8. Lệ phí: Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam: 400.000 đồng/1giấy phép.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị cấp giấp phép lao động cho người nước ngoài (Mẫu số 6, Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/1/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

       10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

       11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 5/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/1/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Nghị định số 102/2003/NĐ-CP ngày 5/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Quyết định 54/2005/QĐ-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí cấy giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Vịệt Nam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tải mẫu đơn: