Cấp lại giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Thủ tục 3: Cấp lại giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định;

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thái Bình. Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả;

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho cá nhân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Phòng chuyên môn, thẩm định, trình lãnh đạo Sở Lao động -Thương binh và Xã hội xem xét, phê duyệt;

Bước 4: Cá nhân nhận kết quả tại Phòng Việc làm và An toàn lao động theo giấy hẹn;

 2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người nước ngoài (Mẫu số 8/CPLĐ), trong đó phải giải trình rõ lý do bị mất, bị hỏng, thay đổi số hộ chiếu, nơi làm việc và phải có xác nhận của người sử dụng lao động, đối tác phía Việt Nam;

- Giấy phép lao động đã được cấp trong trường hợp bị hỏng, thay đổi số hộ chiếu, nơi làm việc;

- 02 ảnh màu (kích thước 4cmx6cm).

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động -Thương binh và Xã hội.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lao động.

8. Lệ phí: Lệ phí cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam: 300.000 đồng/1giấy phép

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. (Mẫu số 03)

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 5/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/1/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Nghị định số 102/2003/NĐ-CP ngày 5/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Quyết định 54/2005/QĐ-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí cấy giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Vịêt Nam.

 

 

- Tải mẫu đơn: