Cấp giấy phép hoạt động in

Cấp giấy phép hoạt động in.

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức thực hiện thủ tục hành chính chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2:  Tổ chức nộp hồ sơ qua đường bưu chính, qua hệ thống Internet hoặc trực tiếp về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông tại TTHCC tỉnh Thái Bình. Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả;

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn tổ chức hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp, qua hệ thống Internet hoặc qua đường bưu chính về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông tại TTHCC tỉnh Thái Bình.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Stt

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Bản chính

Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu

1

Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in (theo mẫu quy định)

01

 

2

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; hoặc Giấy chứng nhận đầu tư; hoặc Giấy chứng nhận đăng ký thuế; hoặc Quyết định thành lập cơ sở in đối với cơ sở in sự nghiệp công lập.

 

01

3

Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh - trật tự do cơ quan công an có thẩm quyền cấp

 

01

4

Sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định của người đứng đầu cơ sở in

01

 

4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.                                                           

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in (theo mẫu 01 đính kèm);

- Danh mục thiết bị in (theo mẫu 02 đính kèm);

- Sơ yếu lí lịch của người đứng đầu cơ sở in (theo mẫu 03 đính kèm).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

            - Cơ sở in thực hiện chế bản, in, gia công sau in các sản phẩm sau:

            + Báo, tạp chí và các  ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí;

            + Mẫu, biểu mẫu giấy tờ do cơ quan nhà nước ban hành;

            + Tem chống giả;

            + Hóa đơn tài chính, các loại thẻ, giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá (không bao gồm tiền);

              - Là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, hộ kinh doanh về hoạt động in (kể cả cơ sở in hoạt động độc lập và trực thuộc doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong các ngành, nghề, lĩnh vực khác);

          - Có thiết bị in để thực hiện ít nhất một trong các công đoạn chế bản, in, gia công sau in:

           + Đối với công đoạn chế bản: Cơ sở in phải có ít nhất một trong các thiết bị: Máy ghi phim, máy ghi kẽm, máy tạo khuôn in;

+ Đối với công đoạn in: Cơ sở in phải có máy in;

 + Đối với công đoạn gia công sau in: Cơ sở in phải có máy dao xén (cắt) giấy và có ít nhất một trong các thiết bị: Máy đóng sách (đóng thép hoặc khâu chỉ), máy vào bìa, máy kỵ mã liên hợp, dây chuyền liên hợp hoàn thiện sản phẩm in hoặc thiết bị phù hợp với sản phẩm gia công.

           - Có mặt bằng để thực hiện chế bản, in, gia công sau in ngoài khu dân cư, trừ cơ sở in chỉ sử dụng công nghệ, thiết bị in la-de (laser), in phun khổ từ A0 trở xuống và cơ sở in là hộ gia đình hoạt động in lưới (lụa) thủ công;

           - Có đủ điều kiện về an ninh - trật tự, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;

           - Có chủ sở hữu là tổ chức, cá nhân Việt Nam;

           - Có người đứng đầu là công dân Việt Nam, thường trú hợp pháp tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có trình độ cao đẳng trở lên về chuyên ngành in hoặc được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động in.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;

- Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

- Quyết định số 143/QĐ-TTg ngày 19/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Phương án đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động của các cơ sở in thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Tải mẫu đơn: