Cấp lại giấy phép bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (trong phạm vi nội tỉnh)

          Thủ tục 19: Cấp lại giấy phép bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (trong phạm vi nội tỉnh)

1. Trình tự thực hiện:

  Bước 1:  Tổ chức thực hiện thủ tục hành chính chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

  Bước 2:  Tổ chức nộp hồ sơ qua đường bưu chính, qua mạng Internet hoặc trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thái Bình

  - Nếu hồ sơ hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả;

  - Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn tổ chức hoàn thiện bổ sung.

  Bước 3: Tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn.

  2. Cách thức thực hiện: Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh

          3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Stt

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Bản chính

Bản sao

1

Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính

01

 

2

Bản gốc giấy phép bưu chính còn thời hạn sử dụng, đối với trường hợp bị hư hỏng không sử dụng được

01

 

          4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc.

          5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

          6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình.

          7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép bưu chính.

          8. Phí, lệ phí: Theo Thông tư số 185/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính, cụ thể:

- Mức phí thẩm định: 1.250.000  đồng/lần;

- Mức lệ phí: 100.000 đồng/Giấy phép.

        9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính (theo mẫu đính kèm).

        10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

        11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Bưu chính số 49/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính;

- Thông tư số 185/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động và lệ phí cấp giấy phép trong hoạt động bưu chính.

- Tải mẫu đơn: