Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

          Thủ tục 22: Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1:  Tổ chức thực hiện thủ tục hành chính chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ qua đường bưu chính, qua mạng Internet hoặc trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thái Bình

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả;

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn tổ chức hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông hoặc qua đường bưu chính.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

          - Trường hợp cấp Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính trong phạm vi nội tỉnh:

Stt

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Bản chính

Bản sao

1

Văn bản thông báo hoạt động bưu chính

01

 

2

Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoạt động bưu chính tại Việt Nam do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao

 

01

3

Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính

01

 

4

Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có);

01

 

5

Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính

01

 

6

Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính

01

 

7

Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính

01

 

- Trường hợp cấp Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính được thành lập theo pháp luật Việt Nam:

Stt

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Bản chính

Bản sao

1

Văn bản thông báo hoạt động bưu chính

01

 

2

Bản sao giấy phép thành lập do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp được doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao.

 

01

4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.

8. Phí, lệ phí: Theo Thông tư số 185/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính, cụ thể:

- Trường hợp cấp Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính trong phạm vi nội tỉnh:

+ Mức phí thẩm định: 1.250.000 đồng/lần;

+ Mức lệ phí: 200.000 đồng/Giấy phép.

- Trường hợp cấp Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính được thành lập theo pháp luật Việt Nam:

+ Mức phí thẩm định: 1.000.000 đồng/lần;

+ Mức lệ phí: 200.000 đồng/Giấy phép.

  9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo hoạt động bưu chính (theo mẫu đính kèm).

  10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

  11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  - Luật Bưu chính số 49/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

  - Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính;

- Thông tư số 185/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động và lệ phí cấp giấy phép trong hoạt động bưu chính;

- Công văn số 3785/BTTTT-BC ngày 15/12/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cấp giấy phép bưu chính, xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.

 

 

- Tải mẫu đơn: