Cấp giấy phép xuất bản bản tin

          Thủ tục 26: Cấp giấy phép xuất bản bản tin

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1:  Tổ chức thực hiện thủ tục hành chính chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2:  Tổ chức nộp hồ sơ qua đường bưu chính, qua mạng Internet hoặc trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thái Bình

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả;

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn tổ chức hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn.

2. Cách thức thực hiện: Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh

        3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a, Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin cấp Giấy phép xuất bản bản tin;

- Bản sao có hiệu lực pháp lý: Quyết định thành lập, cho phép thành lập cơ quan, tổ chức, pháp nhân;

- Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin;

- Măng - sét của bản tin.

b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp Giấy phép xuất bản bản tin (theo mẫu 1 kèm theo); Sơ yếu lý lịch người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin (theo mẫu 2 kèm theo).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Người chịu trách nhiệm về việc xuất bản bản tin có nghiệp vụ quản lý thông tin;

- Có tổ chức bộ máy hoạt động phù hợp bảo đảm cho việc xuất bản bản tin;

- Xác định rõ nội dung thông tin, mục đích thông tin, kỳ hạn xuất bản, khuôn khổ, số trang, số lượng, nơi in, đối tượng phục vụ của bản tin;

 - Có địa điểm làm việc chính thức và các điều kiện cần thiết bảo đảm cho việc xuất bản bản tin.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  - Quyết định số 53/2003/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hóa Thông tin ngày 04/9/2003 ban hành Quy chế xuất bản bản tin.

  - Quyết định số 3865/2003/QĐ-BVHTT ngày 04/11/2003 của Bộ Văn hóa  Thông tin về việc uỷ quyền cấp, thu hồi Giấy phép xuất bản bản tin.

- Tải mẫu đơn: