Cho phép họp báo

          Thủ tục 27: Cho phép họp báo

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1:  Tổ chức, công dân thực hiện thủ tục hành chính chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2:  Tổ chức nộp hồ sơ qua đường bưu chính, qua mạng Internet hoặc trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thái Bình

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả;

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn hoàn thiện, bổ sung.

Bước 3: Tổ chức, công dân nhận kết quả theo giấy hẹn.

2. Cách thức thực hiện: Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a, Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị được tổ chức họp báo nêu rõ: Tên tổ chức, công dân xin họp báo, mục đích, nội dung, thời gian, địa điểm, tên người chủ trì cuộc họp báo, thành phần họp báo;

- Danh sách cơ quan báo chí mời tham dự;

- Trường hợp có hai cơ quan đồng tổ chức thì kèm theo hợp đồng hoặc văn bản thoả thuận giữa hai bên;

- Giấy phép đầu tư, giấy phép kinh doanh của đơn vị xin phép họp báo (nếu là tổ chức);

- Chương trình họp báo;

- Nếu họp báo giới thiệu sản phẩm phải có giấy tờ chứng minh (bản photo có ký tên đóng dấu của đơn vị xin phép) chất lượng sản phẩm hoặc nguồn gốc hợp pháp theo quy định của pháp luật;

- Thông cáo báo chí;

- Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép tổ chức sự kiện (hội chợ, triển lãm…..) trong trường hợp họp báo để giới thiệu các nội dung đó.

b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

          4. Thời hạn giải quyết:

- Tổ chức, công dân muốn họp báo phải báo trước bằng văn bản chậm nhất là hai mươi tư (24) tiếng đồng hồ trước khi họp báo cho cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.

- Việc họp báo chỉ được tổ chức khi cơ quan quản lý nhà nước về báo chí đồng ý bằng văn bản trong thời hạn chậm nhất là sáu (6) tiếng đồng hồ trước khi họp báo.

          5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.                                                              

          6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở thông tin và Truyền thông Thái Bình.

          7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn cho phép họp báo.

          8. Lệ phí: Không

          9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

          10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

          11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

          - Luật Báo chí, ngày 28/12/1989;

  - Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí số: 2/1999/QH10  ngày 12/06/1999;  

- Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật báo chí.

 

 

- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu