Cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng

30 Thủ tục 30: Cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1:  Công dân đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2:  Công dân nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh. Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ cho chuyên môn để thụ lý, tham mưu giải quyết.

Bước 4: Phòng chuyên môn tổng hợp các hồ sơ, báo cáo Giám đốc Sở, Chủ tịch Hội đồng tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề quyết định tổ chức xét, cấp chứng chỉ hành nghề cho các cá nhân đủ điều kiện theo quy định.

Bước 5: Tổ chức họp Hội đồng tư vấn hoặc lấy ý kiến tham gia của các thành viên trong hội đồng tư vấn.

Bước 6: Hoàn thiện biên bản cuộc họp Hội đồng tư vấn hoặc tổng hợp các ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng tư vấn, trình giám đốc Sở xem xét, ra quyết định cấp chứng chỉ cho các cá nhân có đủ điều kiện theo quy định.

Bước 7: Phòng chuyên môn vào phần mềm, in ra phôi chứng chỉ, trình Giám đốc Sở ký, đóng dấu (đối với trường hợp đủ điều kiện cấp chứng chỉ); vào sổ quản lý và chuyển kết quả về Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh để trả.

Bước 8: Công dân nhận kết quả theo giấy hẹn tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh.

2. Cách thức thực hiện: Công dân nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công cấp tỉnh.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ :

STT

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Bản chính

Bản sao công chứng, chứng thực

1

Đơn đề nghị cấp chứng chỉ

02

 

2

Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn, thống kê những công trình đã trực tiếp tham gia, có xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp hoặc hội nghề nghiệp;

02

 

3

Bằng tốt nghiệp chuyên môn

 

02

4

Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đề nghị cấp

 

02

5

Ảnh 3x4 (chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày đề nghị cấp chứng chỉ).

02

 

4. Thời hạn giải quyết: Không quá 18 ngày làm việc


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề.

8. Phí, lệ phí: 300.000 đồng đối với cấp lần đầu và 150.000 đồng đối với cấp lại, bổ sung

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đăng ký cấp chứng chỉ (Phụ lục số 1)

- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn (Phụ lục số 2)

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/ 2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng;

- Thông tư số 33/2012/TT-BTC ngày 01/3/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hoạt động xây dựng;

- Công văn số 3482/BXD-HĐXD ngày 30/12/2014 của Bộ Xây dựng thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 1: Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ kỹ sư hoạt động xây dựng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Lần đăng ký cấp chứng chỉ

.....................

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                        ……………, ngày.......tháng....... năm ………

 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

KỸ SƯ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

 

Kính gửi: Sở Xây dựng Thái Bình

 

1. Họ và tên: ………………………………………………………………………

2. Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………..………………………

3. Nơi sinh: ………………………………………………………………………

4. Quốc tịch: …………………………………………………………………….…

5. Số chứng minh thư (hoặc số hộ chiếu và giấy phép cư trú): ……………...……

 ……………………………Ngày cấp …………………………Nơi cấp …………

6. Địa chỉ thường trú: ……………………………………..Tell: ……….…..……

7. Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………

8. Trình độ chuyên môn: …………………………………………………………

            Nơi cấp văn bằng: ……………………………………… Ngày cấp: …………

9. Kinh nghiệm nghề nghiệp (thiết kế, khảo sát,…):

- Thời gian hoạt động xây dựng:             ………..……… năm.

- Chủ trì, chủ nhiệm thiết kế, khảo sát:   ………..………  công trình.

- Tham gia thiết kế, khảo sát:                  …………..……  công trình.

Đề nghị được cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng với các nội dung sau:

            ................................................................................................................................

            ................................................................................................................................

            ................................................................................................................................

            ................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành nghề hoạt động xây dựng theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan./.

                                                                                                            Người làm đơn

                                                                                                       (Ký và ghi rõ họ, tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ số 2: Mẫu Bản kê khai kinh nghiệm

BẢN KHAI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

 

1. Họ và tên: ……………………………………………………………………..

2. Quá trình hoạt động chuyên môn trong xây dựng:

STT

Thời gian hoạt động chuyên môn về xây dựng  (từ tháng, năm, …. đến tháng năm…)

Hoạt động xây dựng trong cơ quan, tổ chức nào? hoặc hoạt động độc lập?

Nội dung hoạt động xây dựng (thiết kế quy hoạch XD, thiết kế kiến trúc, thiết kế XD, khảo sát XD, thi công XD, giám sát thi công  XD)? tại công trình nào? chủ trì hay tham gia?

Chủ đầu tư, địa điểm xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Tôi xin cam đoan nội dung bản khai này là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.

…………, ngày …... tháng…….năm ……..

Xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề nghiệp

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

- Tải mẫu đơn: