Cấp giấy xác nhận là người gốc Việt Nam

Thủ tục 5: Cấp giấy xác nhận là người gốc Việt Nam

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Công dân đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Công dân nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh.

Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, thu lệ  phí, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho công dân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Công dân nhận kết quả theo giấy hẹn.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ:

- Tờ khai xác nhận là người gốc Việt Nam

- Hai ảnh 4x6 (một ảnh dán vào tờ khai và 01 ảnh gửi kèm theo hồ sơ).

- Bản sao Giấy chứng minh nhân dân; Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế.

- Bản sao các giấy tờ chứng minh là người đã từng có quốc tịch Việt Nam mà khi sinh ra quốc tịch Việt Nam được xác định theo nguyên tắc huyết thống hoặc có cha hoặc mẹ, ông nội hoặc bà nội, ông ngoại hoặc bà ngoại đã từng có quốc tịch Việt Nam theo huyết thống (ví dụ như Giấy khai sinh; hoặc quyết định cho thôi quốc tịch Việt Nam hoặc Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam …).

- Giấy tờ khác có liên quan để làm căn cứ tham khảo như:

+ Giấy tờ về nhân thân, hộ tịch, quốc tịch do các chế đỗ cũ cấp trước ngày 30 tháng 4 năm 1975;

+ Giấy bảo lãnh của Hội đoàn người Việt Nam ở nước mà người yêu cầu đang cư trú trong đó xác nhận người đó có gốc Việt Nam;  

+ Giấy bảo lãnh của người có quốc tịch Việt Nam, trong đó xác nhận người yêu cầu có gốc Việt Nam;  

+ Bản sao Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp trong đó ghi quốc tịch Việt Nam hoặc quốc tịch gốc Việt Nam.

Ghi chú: Bản sao các giấy tờ trong thành phần hồ sơ phải kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực.

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ  

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Công dân cư trú tại tỉnh Thái Bình có yêu cầu xác nhận là người gốc Việt Nam.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp Thái Bình.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Hành chính tư pháp - Sở Tư pháp     Thái Bình

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp; Công an tỉnh Thái Bình; cơ quan, tổ chức có liên quan (nếu có).

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Trường hợp đủ cơ sở xác định người yêu cầu có nguồn gốc Việt Nam: Cấp giấy xác nhận là người gốc Việt Nam (theo mẫu).

- Trường hợp không đủ cơ sở để xác nhận người có yêu cầu là người gốc Việt Nam, Sở Tư pháp trả lời bằng văn bản cho công dân.

8. Lệ phí: Không thu phí

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Tờ khai xác nhận là người gốc Việt Nam

10. Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy tờ trong hồ sơ xác nhận có quốc tịch Việt Nam nếu do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

- Những giấy tờ bằng tiếng nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt và được chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Quốc tịch Việt Nam 2008;

- Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam;

- Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA ngày 01/3/2010 của Bộ Tư pháp, Bộ ngoại giao và Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam;

- Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT/BTP- BNG-BCA của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an ngày 31/01/2013 sửa đổi, bổ sung Điều 13 Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch;


- Tải mẫu đơn: