Mức độ 4  Cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài

Ký hiệu thủ tục: 1.000154.000.00.00.H54
Lượt xem: 404
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Dạy nghề
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • 25 Ngày làm việc

  Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

  Trực tuyến
 • 25 Ngày làm việc

  Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

  Dịch vụ bưu chính
 • 25 Ngày làm việc

  Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện

 • Quyết định cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài.

Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • Sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Số: 140/2018/NĐ-CP

 • Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp Số: 15/2019/NĐ-CP

 • Quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp Số: 143/2016/NĐ-CP

 • Luật Giáo dục nghề nghiệp Số: 74/2014/QH13

 • Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ hợp lệ; Cá nhân tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động Thương binh và Xã hộitại Trung tâm hành chính công tỉnh.

 • Bước 2: Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra đối chiếu với các quy định của chính sách hiện hành: + Nếu đủ điều kiện thì cán bộ, công chức viết Phiếu tiếp nhận và trả kết quả. + Nếu chưa đủ điều kiện thì cán bộ, công chức hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện, bổ sung hồ sơ theo quy định.

 • Bước 3: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi hồ sơ đề nghị cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp tới các cơ quan, đơn vị liên quan nơi trường đặt trụ sở chính và mở phân hiệu để xin ý kiến và thẩm tra hồ sơ đề nghị cho phép mở phân hiệu. Đối với hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc, Sở Lao động Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời cho cá nhân, tổ chức để biết sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

 • Bước 4: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định cho phép mở phân hiệu trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài.

 • Bước 5: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả theo phiếu hẹn.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đề án thành lập   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Văn bản đề nghị cho phép thành lập   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản sao các giấy tờ pháp lý chứng minh cơ sở vật chất và năng lực tài chính theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 11 Nghị định số 15/2019/NĐ-CP.   Bản chính: 0
Bản sao: 1

File mẫu:

a) Có đề án thành lập phân hiệu, trong đó nêu rõ sự cần thiết thành lập; tên gọi, phạm vi hoạt động; kế hoạch xây dựng, phát triển và ngành, nghề, trình độ, quy mô đào tạo tương ứng với từng giai đoạn phát triển phân hiệu và các minh chứng kèm theo. b) Có hợp đồng hoặc thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất phù hợp và ổn định trong thời gian ít nhất là 05 năm. c) Vốn đầu tư thành lập bằng nguồn vốn hợp pháp, không bao gồm giá trị về đất đai tối thiểu phải đạt 25% mức quy định tại các điểm b khoản 4 Điều 9 Nghị định số 15/2019/NĐ-CP.