TTHC
Tra cứu hồ sơ Xem thông tin hồ sơ Tra cứu thủ tục Xem thông tin thủ tục hành chính Đánh giá Đánh giá chung đơn vị Hướng dẫn Hướng dẫn công dân
Danh sách hồ sơ có kết quả
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÚY NCN TỪ NGÔ THỊ THƠM DN367271 VP02188 SỞ KÝ 26.3.2024 14/901/ONT 83.6 - 000.00.22.H54-240515-0038
Ngày nộp: 15/05/2024 - Ngày có kết quả: 20/05/2024
TRẦN THỊ ĐẮC NTC TỪ PHẠM PHẠM THỊ HIẾNG DO030757 CH01587 HUYỆN KÝ 19.01.2024 15/242/ONT 499.6 - 000.00.22.H54-240515-0037
Ngày nộp: 15/05/2024 - Ngày có kết quả: 20/05/2024
NGUYỄN VĂN NGẢI LÊ THỊ LIỄU NTC TỪ PHẠM VĂN TRIỂN NGUYỄN THỊ HÀ DG398855 CS00934 SỞ KÝ 10.11.2022 14/575/ONT 125 - 000.00.22.H54-240515-0035
Ngày nộp: 15/05/2024 - Ngày có kết quả: 20/05/2024
NGUYỄN THỊ TẾT NTK TỪ NGUYỄN DUY SỰ TRẦN THỊ THĂM BG213099 CH00663 VLAP HUYỆN KÝ 21.5.2011 18/801/ONT 236.6 - 000.00.22.H54-240515-0034
Ngày nộp: 15/05/2024 - Ngày có kết quả: 20/05/2024
NGUYỄN VĂN DŨNG NGUYỄN THỊ HIỀN NCN TỪ NGUYỄN VĂN DU NGUYỄN THỊ HỒNG BT105949 CH080529 16/487/ONT 109.7 - 000.00.22.H54-240515-0028
Ngày nộp: 15/05/2024 - Ngày có kết quả: 20/05/2024
NGUYỄN THỊ MINH TÂM DSD CÙNG HÀ THỊ HUẾ NCN TỪ PHẠM QUANG QUÂN VŨ THỊ PHƯƠNGDN991617 VP01321 SỞ KÝ 07.5.2024 2/222/ONT 120 - 000.00.22.H54-240515-0019
Ngày nộp: 15/05/2024 - Ngày có kết quả: 20/05/2024
ĐINH VĂN TRỊNH NGUYỄN THỊ HỒNG LƯƠNG NCN TỪ LẠI XUÂN TRƯỜNG NGUYỄN THỊ CHÂMCX290972 CS00757 SỞ KÝ 15.10.2020 7/808/ONT 102.5 - 000.00.22.H54-240515-0018
Ngày nộp: 15/05/2024 - Ngày có kết quả: 20/05/2024
TRƯƠNG THẾ TẠO NTK TỪ TRƯƠNG ĐĂNG THỤ TRẦN THỊ CÚC BE905329 CH00719 HUYỆN KÝ 15.7.2011 13/1271/ONTCLN 201.3 - 000.00.22.H54-240515-0017
Ngày nộp: 15/05/2024 - Ngày có kết quả: 20/05/2024
TRƯƠNG THANH HÓA NTK TỪ TRƯƠNG ĐĂNG THỤ TRẦN THỊ CÚC BE905329 CH00719 HUYỆN KÝ 15.7.2011 13/1277/ONTCLN 193.1 - 000.00.22.H54-240515-0016
Ngày nộp: 15/05/2024 - Ngày có kết quả: 20/05/2024
NGUYỄN VĂN THỊNH NGUYỄN THỊ THANH NCN TỪ TRẦN VĂN THÁI TRẦN THỊ HUẾ CX290798 CS03434 SỞ KÝ 30.10.2020 15/419/ODT 90 - 000.00.22.H54-240515-0015
Ngày nộp: 15/05/2024 - Ngày có kết quả: 20/05/2024
BÙI VĂN HUYNH NGUYỄN THỊ SA NCN TỪ HOÀNG ANH TUẤN LÊ THỊ DINH DO030840 CH01170 HUYỆN KÝ 15.01.2024 2/179/ONT 120 - 000.00.22.H54-240515-0012
Ngày nộp: 15/05/2024 - Ngày có kết quả: 20/05/2024
NGUYỄN VĂN TRƯỜNG ĐỖ THỊ HỒNG QUYÊN NCN TỪ NGÔ MẠNH LINH LƯƠNG THỊ QUỲNH DG398496 CS01588 SỞ KÝ 06.10.2022 19/615/ONT 164 - 000.00.22.H54-240515-0013
Ngày nộp: 15/05/2024 - Ngày có kết quả: 20/05/2024