TTHC
Tra cứu hồ sơ Xem thông tin hồ sơ Tra cứu thủ tục Xem thông tin thủ tục hành chính Đánh giá Đánh giá chung đơn vị Hướng dẫn Hướng dẫn công dân
Danh sách hồ sơ có kết quả
NGUYỄN VĨNH PHONG - 00.07.H54.2019.12.10.018
Ngày nộp: 10/12/2019 - Ngày có kết quả: 31/12/2020
MAI NGỌC TINH - 00.07.H54.2019.12.09.008
Ngày nộp: 09/12/2019 - Ngày có kết quả: 30/12/2020
TRẦN VĂN BỈNH TRẦN THỊ THẢN 0368877509 TÂY NGHĨA MINH QUANG H481453 0149QSDD/KX 136 14 - 000.00.22.H54-200702-0042
Ngày nộp: 02/07/2020 - Ngày có kết quả: 07/07/2020
TRỊNH THỊ GẤM QTD QUANG HƯNG TRẦN VĂN THỂ TRẦN THỊ HIÊN (XÓA) 0368877509 CAO MẠI QUANG HƯNG - MINH QUANG BI217948 CH000870 129 10 - 000.00.22.H54-200702-0041
Ngày nộp: 02/07/2020 - Ngày có kết quả: 07/07/2020
NGUYỄN VĂN SẦN NGUYỄN THỊ MẾN (TC) 0368877509 NGHĨA MÔN QUANG HƯNG - MINH QUANG BI217655 CH000693 367 15 287.8 - 000.00.22.H54-200702-0040
Ngày nộp: 02/07/2020 - Ngày có kết quả: 07/07/2020
"HOÀNG NGỌC NAM LỀU THỊ MỪNG NCN TỪ TRẦN XUÂN NGỪNG HOÀNG THỊ LUẬN " "10-CK577306 SÔ CH00678HUYỆN 18.12.2018" 521 ONT CLN 457.4 - 000.00.22.H54-200625-0023
Ngày nộp: 25/06/2020 - Ngày có kết quả: 07/07/2020
"PHẠM ĐĂNG TUYNH NGUYỄN THỊ THANH NGA NCN TỪ PHẠM ĐĂNG TAM ĐỖ THỊ PHƯỢNG" "13-CV460452 CH01438" 443 ONT 188.2 - 000.00.22.H54-200625-0006
Ngày nộp: 25/06/2020 - Ngày có kết quả: 07/07/2020
"NGUYỄN SƠN HÀ ĐÀO THỊ TUYẾT NCN TỪ NGUYỄN VĂN KHƯƠNG VŨ THỊ LANH" "15-AK456458 H00075-TTTN/KX HUYỆN KÝ 30.5.2008" 257 ODT 90 - 000.00.22.H54-200625-0002
Ngày nộp: 25/06/2020 - Ngày có kết quả: 07/07/2020
"HÀ NGỌC HƯNG HOÀNG THỊ KIM NGA NCN TỪ NGUYỄN MẠNH HÙNG VŨ THỊ THẢO" "16-CV460359 SỐ CH00300 HUYỆN KÝ 09.6.2020" 554 ONT 165.8 - 000.00.22.H54-200625-0001
Ngày nộp: 25/06/2020 - Ngày có kết quả: 07/07/2020
TRẦN THỊ QUÝ (CẤP ĐỔI DO BỔ SUNG TÀI SẢN) "23-CV460599 CS01104 SƠ KÝ 15.6.2020" 523 313 - 000.00.22.H54-200624-0066
Ngày nộp: 24/06/2020 - Ngày có kết quả: 07/07/2020
"ĐỖ KHÁC CHÍ ĐỖ THỊ HẢO NCN TỪ NGUYỄN ĐẮC TUẤN ĐOÀN THỊ NGA" "14-CV460456 SÔ CH00789 HUYỆN KÝ 12.6.2020" 475 94.5 - 000.00.22.H54-200624-0065
Ngày nộp: 24/06/2020 - Ngày có kết quả: 07/07/2020
"NGUYỄN VĂN ĐƯỢC VŨ THỊ CHIÊN NTC TỪ CON NGUYỄN VĂN CHỌN VŨ THỊ BÍCH" 22-CC092504 CH00093 HUYỆN KÝ 26.5.2016" 514 ONT 150 - 000.00.22.H54-200624-0060
Ngày nộp: 24/06/2020 - Ngày có kết quả: 07/07/2020