Đến tháng 9
Tỉnh Thái Bình đã giải quyết

94,3 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 25/09/2021)