Đến tháng 6
Tỉnh Thái Bình đã giải quyết

94,4 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 27/06/2022)