CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 9 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
1 1.010727.000.00.00.H54 Cấp giấy phép môi trường (cấp Tỉnh) Sở Tài nguyên Môi Trường Môi trường
2 1.010733.000.00.00.H54 Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (Cấp tỉnh) Sở Tài nguyên Môi Trường Môi trường
3 1.008675.000.00.00.H54 Cấp giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ Sở Tài nguyên Môi Trường Môi trường
4 1.008682.000.00.00.H54 Cấp Giấy chứng nhận Cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học Sở Tài nguyên Môi Trường Môi trường
5 1.008603.000.00.00.H54 Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Sở Tài nguyên Môi Trường Môi trường
6 1.010729.000.00.00.H54 Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường (cấp Tỉnh) Sở Tài nguyên Môi Trường Môi trường
7 1.010730.000.00.00.H54 Cấp lại giấy phép môi trường (cấp Tỉnh) Sở Tài nguyên Môi Trường Môi trường
8 1.010728.000.00.00.H54 Cấp đổi giấy phép môi trường (cấp Tỉnh) Sở Tài nguyên Môi Trường Môi trường
9 1.010735.000.00.00.H54 Thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) (Cấp tỉnh) Sở Tài nguyên Môi Trường Môi trường