CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 65 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 KHCN_01 Xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ Hoạt động khoa học & công nghệ
2 KHCN_02 Công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu Hoạt động khoa học & công nghệ
3 KHCN_04 Mua sáng chế, sáng kiến Hoạt động khoa học & công nghệ
4 KHCN_05 Hỗ trợ phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ Hoạt động khoa học & công nghệ
5 KHCN_06 Hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ Hoạt động khoa học & công nghệ
6 KHCN_07 Hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện giải mã công nghệ Hoạt động khoa học & công nghệ
7 TCDLCL_09 Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
8 TCDLCL_01 Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
9 TCDLCL_10 Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh. Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
10 TCDLCL_02 Thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
11 KHCN_03 Hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu Hoạt động khoa học & công nghệ
12 SHTT_03 Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý) Sở hữu trí tuệ
13 TCDLCL_03 Cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
14 SHTT_04 Đề nghị thay đổi, điều chỉnh trong quá trình thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý) Sở hữu trí tuệ
15 TCDLCL_04 Cấp mới Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng