CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 6 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.003687.000.00.00.H54 Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (cấp tỉnh) Bưu chính
2 1.003633.000.00.00.H54 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn (cấp tỉnh) Bưu chính
3 1.004379.000.00.00.H54 Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (cấp tỉnh) Bưu chính
4 1.005442.000.00.00.H54 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (cấp tỉnh) Bưu chính
5 1.003659.000.00.00.H54 Cấp giấy phép bưu chính (cấp tỉnh) Bưu chính
6 1.004470.000.00.00.H54 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (cấp tỉnh) Bưu chính