CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 85 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 1.005384.000.00.00.H54 Thủ tục thi tuyển công chức Sở Nội vụ Công chức Viên chức
2 2.001717.000.00.00.H54 Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh Sở Nội vụ Quản lý nhà nước về công tác thanh niên
3 1.000654.000.00.00.H54 Thủ tục thông báo người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Sở Nội vụ Tín ngưỡng, Tôn giáo
4 1.000638.000.00.00.H54 Thủ tục thông báo hủy kết quả phong phẩm hoặc suy cử chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Sở Nội vụ Tín ngưỡng, Tôn giáo
5 1.000766.000.00.00.H54 Thủ tục đề nghị cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Sở Nội vụ Tín ngưỡng, Tôn giáo
6 1.001626.000.00.00.H54 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh Sở Nội vụ Tín ngưỡng, Tôn giáo
7 1.003503.000.00.00.H54 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội Sở Nội vụ Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ
8 2.001678.000.00.00.H54 Thủ tục đổi tên hội Sở Nội vụ Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ
9 1.009331.000.00.00.H54 Thủ tục hành chính thẩm định thành lập tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Nội vụ Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước
10 2.002157.000.00.00.H54 Thủ tục thi nâng ngạch công chức Sở Nội vụ Công chức Viên chức
11 1.003999.000.00.00.H54 Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh Sở Nội vụ Quản lý nhà nước về công tác thanh niên
12 1.003950.000.00.00.H54 Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ hoạt động có thời hạn (Cấp tỉnh) Sở Nội vụ Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ
13 2.001481.000.00.00.H54 Thủ tục thành lập hội Sở Nội vụ Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ
14 1.009321.000.00.00.H54 Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Nội vụ Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước
15 1.001875.000.00.00.H54 Thủ tục đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Sở Nội vụ Tín ngưỡng, Tôn giáo