CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 Thủ tục 2 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Thanh tra tỉnh Thanh tra
2 Thủ tục 3 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh Thanh tra tỉnh Thanh tra