CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 8 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 DATDAI_01 Thủ tục 1: Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Tài nguyên & môi trường
2 DATDAI_02 Thủ tục 2: Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Tài nguyên & môi trường
3 1.005742.000.00.00.H54 Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Tài nguyên & môi trường
4 DATDAI_03 Thủ tục 3: Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Tài nguyên & môi trường
5 1.004138.000.00.00.H54 Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường Tài nguyên & môi trường
6 2.000381.000.00.00.H54 Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Tài nguyên & môi trường
7 2.001234.000.00.00.H54 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Tài nguyên & môi trường
8 MT_08 Đăng ký xác nhận/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường Tài nguyên & môi trường