CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 22 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.000933.000.00.00.H54 Xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Văn hóa thông tin
2 1.001874.000.00.00.H54 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện) Văn hóa thông tin
3 1.003226.000.00.00.H54 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện) Văn hóa thông tin
4 1.004648.000.00.00.H54 Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hoá”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hoá”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”. Văn hóa thông tin
5 TTTT_07 Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp) Văn hóa thông tin
6 TTTT_08 Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp) Văn hóa thông tin
7 1.003243.000.00.00.H54 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện) Văn hóa thông tin
8 1.003103.000.00.00.H54 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện) Văn hóa thông tin
9 1.003140.000.00.00.H54 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện) Văn hóa thông tin
10 1.003185.000.00.00.H54 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện) Văn hóa thông tin
11 1.004644.000.00.00.H54 Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Văn hóa thông tin
12 1.000831.000.00.00.H54 Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp) Văn hóa thông tin
13 1.000903.000.00.00.H54 Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp) Văn hóa thông tin
14 1.004622.000.00.00.H54 Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Văn hóa thông tin
15 1.004634.000.00.00.H54 Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Văn hóa thông tin