CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 57 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Thủ tục 10 - VPĐK Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận Văn phòng đăng ký
2 Thủ tục 11 - VPĐK Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề Văn phòng đăng ký
3 Thủ tục 14 - VPĐK Tách thửa hoặc hợp thửa đất Văn phòng đăng ký
4 Thủ tục 15 - VPĐK Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Văn phòng đăng ký
5 Thủ tục 7 - VPĐK Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Văn phòng đăng ký
6 Thủ tục 8 - VPĐK Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý Văn phòng đăng ký
7 Thủ tục 9 - VPĐK Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Văn phòng đăng ký
8 VPDK_12_TH1 Đăng ký giao dịch bảo đảm - Trường hợp 1: Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất; quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trường hợp tài sản đó đã hình thành và đã được chứng nhận quyền sở hữu trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Văn phòng đăng ký
9 VPDK_Thủ tục 30 Đăng ký đối với trường hợp chuyển mục địch sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền Văn phòng đăng ký
10 VPDK_Thủ tục14 Tách thửa hoặc hợp thửa đất Văn phòng đăng ký
11 VPĐK_TT13 Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đổi với trường hợp có nhu cầu Văn phòng đăng ký
12 VPDK_05_02 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trường hợp không đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Văn phòng đăng ký
13 VPDK_12_TH2 Đăng ký giao dịch bảo đảm - Trường hợp 2: Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trường hợp tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Văn phòng đăng ký
14 VPDK_12_TH3 Đăng ký giao dịch bảo đảm - Trường hợp 3: Đăng ký thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất, tài sản đó đã hình thành và chủ sở hữu tài sản đó đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Văn phòng đăng ký
15 VPDK_12_TH4 Đăng ký giao dịch bảo đảm - Trường hợp 4: Đăng ký thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất, tài sản đó đã hình thành nhưng chủ sở hữu tài sản chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Văn phòng đăng ký