CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 25 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 XD_001 Chấp thuận sử dụng đường bộ do huyện quản lý vào các hoạt động văn hóa hoặc các hoạt động khác không vì mục đích giao thông Xây dựng
2 1.006938.000.00.00.H54 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Xây dựng
3 XD_19 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyển của UBND cấp huyện Xây dựng
4 1.007266.000.00.00.H54 Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp Trung ương, cấp tỉnh Xây dựng
5 XD_02 Thẩm định thiết kế, dự toán và thẩm định điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng Xây dựng
6 1.007285.000.00.00.H54 Cấp giấy phép di dời đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh Xây dựng
7 1.007286.000.00.00.H54 Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. Xây dựng
8 XD_03 Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng Xây dựng
9 1.007288.000.00.00.H54 Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh Xây dựng
10 XD_05 Thẩm định nhiệm vụ và dự toán quy hoạch xây dựng Xây dựng
11 XD_06 Thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ lập quy hoạch xây dựng Xây dựng
12 XD_07 Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng Xây dựng
13 XD_09 Cấp Giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến thuộc địa giới hành chính cấp huyện (bao gồm: các công trình cấp 3, cấp 4 của các tổ chức không nằm ven quốc lộ, tỉnh lộ) Xây dựng
14 XD_10 Cấp Giấy phép xây dựng công trình theo tuyến thuộc địa giới hành chính cấp huyện (bao gồm: các công trình cấp 3, cấp 4 của các tổ chức không nằm ven quốc lộ, tỉnh lộ) Xây dựng
15 1.007287.000.00.00.H54 Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh Xây dựng