CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 384 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
376 2.001973.000.00.00.H54 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Cấp Quận/huyện Tài chính Kế toán
377 2.002120.000.00.00.H54 Đăng ký khi hợp tác xã tách Cấp Quận/huyện Tài chính Kế toán
378 2.002122.000.00.00.H54 Đăng ký khi hợp tác xã chia Cấp Quận/huyện Tài chính Kế toán
379 2.002363.000.00.00.H54 Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Cấp Quận/huyện Tư pháp
380 2.002516.000.00.00.H54 Thủ tục xác nhận thông tin hộ tịch Cấp Quận/huyện Tư pháp
381 CONGAN_01 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Cấp Quận/huyện Công an huyện/thành phố
382 CONGAN_02 Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Cấp Quận/huyện Công an huyện/thành phố
383 CONGAN_03 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Cấp Quận/huyện Công an huyện/thành phố
384 THANHTRA_01 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Cấp Quận/huyện Thanh tra (cấp xã)