CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 32 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
16 2.000942.000.00.00.H54 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Cấp Quận/Huyện Tư pháp
17 2.002189.000.00.00.H54 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Cấp Quận/Huyện Tư pháp
18 2.000927.000.00.00.H54 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Cấp Quận/Huyện Tư pháp
19 2.000554.000.00.00.H54 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Cấp Quận/Huyện Tư pháp
20 2.000756.000.00.00.H54 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/Huyện Tư pháp
21 2.000979.000.00.00.H54 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (cấp huyện) Cấp Quận/Huyện Tư pháp
22 2.000913.000.00.00.H54 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Cấp Quận/Huyện Tư pháp
23 2.000522.000.00.00.H54 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/Huyện Tư pháp
24 1.000893.000.00.00.H54 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Cấp Quận/Huyện Tư pháp
25 2.000497.000.00.00.H54 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/Huyện Tư pháp
26 2.000635.000.00.00.H54 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Cấp Quận/Huyện Tư pháp
27 2.000513.000.00.00.H54 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/Huyện Tư pháp
28 2.002190.000.00.00.H54 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp huyện) Cấp Quận/Huyện Tư pháp
29 2.000815.000.00.00.H54 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Cấp Quận/Huyện Tư pháp
30 1.005462.000.00.00.H54 Phục hồi danh dự (cấp huyện) Cấp Quận/Huyện Tư pháp