CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 26 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 1.000831.000.00.00.H54 Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp) Văn hóa thông tin
17 1.000903.000.00.00.H54 Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp) Văn hóa thông tin
18 1.004622.000.00.00.H54 Thủ tục công nhận lại Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị Văn hóa thông tin
19 1.004634.000.00.00.H54 Thủ tục công nhận lần đầu Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị Văn hóa thông tin
20 1.004646.000.00.00.H54 Thủ tục công nhận lần đầu Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới Văn hóa thông tin
21 1.003635.000.00.00.H54 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện Văn hóa thông tin
22 1.003645.000.00.00.H54 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện Văn hóa thông tin
23 1.008898.000.00.00.H54 Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Văn hóa thông tin
24 1.008899.000.00.00.H54 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Văn hóa thông tin
25 1.008900.000.00.00.H54 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Văn hóa thông tin
26 2.000440.000.00.00.H54 Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Văn hóa thông tin