CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 51 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
1 KCB_69 Mức độ 4 Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe lái xe thuộc thẩm quyền Sở Y tế Sở Y tế Khám chữa bệnh
2 1.003720.000.00.00.H54 Mức độ 4 Công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở Y tế Khám chữa bệnh
3 1.003748.000.00.00.H54 Mức độ 4 Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở Y tế Khám chữa bệnh
4 1.003774.000.00.00.H54 Mức độ 4 Cấp giấy phép hoạt động đối với Nhà hộ sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở Y tế Khám chữa bệnh
5 1.003803.000.00.00.H54 Mức độ 4 Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở Y tế Khám chữa bệnh
6 1.003876.000.00.00.H54 Mức độ 4 Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở Y tế Khám chữa bệnh
7 1.003848.000.00.00.H54 Mức độ 4 Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện thuộc Sở Y tế và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập Sở Y tế Khám chữa bệnh
8 1.003531.000.00.00.H54 Mức độ 4 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở Y tế Khám chữa bệnh
9 1.003547.000.00.00.H54 Mức độ 4 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở Y tế Khám chữa bệnh
10 1.003628.000.00.00.H54 Mức độ 4 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở Y tế Khám chữa bệnh
11 1.003644.000.00.00.H54 Mức độ 4 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở Y tế Khám chữa bệnh
12 1.003746.000.00.00.H54 Mức độ 4 Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm y tế cấp xã, trạm xá thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở Y tế Khám chữa bệnh
13 KCB_70 Mức độ 4 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở Y tế Khám chữa bệnh
14 1.003800.000.00.00.H54 Mức độ 4 Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bị mất hoặc hư hỏng chứng chỉ hành nghề hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế Khám chữa bệnh
15 KCB_06 Mức độ 4 Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế Khám chữa bệnh