Mức độ 4  Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục

Ký hiệu thủ tục: 1.000531.000.00.00.H54
Lượt xem: 258
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Dạy nghề
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • 12 Ngày làm việc

  Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

  Trực tuyến
 • 12 Ngày làm việc

  Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

  Dịch vụ bưu chính
 • 12 Ngày làm việc

  Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện

 • Quyết định công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục.

Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • Giáo dục nghề nghiệp Số: 74/2014/QH13

 • Quy định về Điều lệ trường trung cấp Số: 47/2016/TT-BLĐTBXH

 • Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Số: 18/2018/TT-BLĐTBXH

 • Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ hợp lệ; Cá nhân tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

 • Bước 2: Cán bộ, công chức tiếp nhận và kiểm tra đối chiếu với quy định hiện hành: + Nếu đủ điều kiện thì cán bộ, công chức viết Phiếu tiếp nhận và trả kết quả; + Nếu không đủ điều kiện thì cán bộ, công chức hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện, bổ sung hồ sơ theo quy định.

 • Bước 3: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức kiểm tra, xem xét hồ sơ các điều kiện đảm bảo việc công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục

 • Bước 4: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi trường đặt trụ sở chính ra Quyết định công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục .Trường hợp không đồng ý thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 • Bước 5: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo phiếu hẹn.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
a) Văn bản của hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục. Phu luc 8_TT so 47_2016_TT-BLDTBXH.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
b) Biên bản họp của hội đồng quản trị đề nghị công nhận hiệu trưởng trường. Phu luc 9_TT so 47_2016_TT-BLDTBXH.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
c) Văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng của người được đề nghị công nhận.   Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

 • Biên bản họp của hội đồng quản trị đề nghị công nhận hiệu trưởng trường Tải về
 • Văn bản của hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục Tải về

Hiệu trưởng trường trung cấp tư thục được công nhận khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau đây: a) Có phẩm chất, đạo đức tốt, đã có ít nhất là 05 năm làm công tác giảng dạy hoặc tham gia quản lý giáo dục nghề nghiệp. b) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên. c) Đã qua đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp. d) Có đủ sức khỏe.