Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Dịch vụ công
(thủ tục)
Một phần
(thủ tục)
Toàn trình
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Đang xử lý
(hồ sơ)
Trả kết quả
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
UBND huyện Tiền Hải 0 0 0 21064 169 20895 31 49 99.1 % 0.8 % 0.1 %
Sở Công thương 0 79 17 19460 0 19665 0 7 99.1 % 0.9 % 0 %
UBND huyện Vũ Thư 0 0 0 16515 681 15834 NV 122 94.1 % 2.5 % 3.4 %
UBND huyện Thái Thụy 0 0 0 12964 0 13086 NV 51 97.8 % 1.8 % 0.4 %
Sở Tư pháp 18 37 72 12075 24 12051 1 37 98.6 % 1.4 % 0 %
UBND huyện Quỳnh Phụ 0 0 0 10827 0 11030 47 59 91.6 % 8 % 0.4 %
UBND huyện Hưng Hà 1 0 0 10626 0 10746 NV 39 96.6 % 2.8 % 0.6 %
UBND huyện Kiến Xương 0 0 0 8962 0 9400 207 45 94.5 % 3.3 % 2.2 %
UBND huyện Đông Hưng 0 0 0 7612 0 9533 NV 10 66.5 % 9.3 % 24.2 %
UBND TP Thái Bình 69 151 163 7402 99 7303 NV 20 92.1 % 7.7 % 0.2 %
Sở Lao động Thương binh và Xã hội 2 37 80 6642 0 6882 0 14 99.8 % 0.2 % 0 %
Bảo hiểm Xã hội Thái Bình 8 0 0 3186 1 3185 0 0 96.6 % 3.4 % 0 %
Sở Giao thông Vận tải 37 1 90 2352 0 2354 9 0 84.7 % 14.9 % 0.4 %
Sở Y tế 0 28 74 1420 58 1362 3 0 95.7 % 4 % 0.3 %
Sở Xây dựng 0 56 4 1313 11 1302 4 2 97.7 % 2 % 0.3 %
Sở Tài nguyên Môi Trường 6 26 60 955 0 991 5 1 97.8 % 1.7 % 0.5 %
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 9 24 68 885 0 889 4 10 82.8 % 16.8 % 0.4 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 16 9 42 681 13 668 4 2 18.1 % 81.3 % 0.6 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2 0 123 169 0 170 0 0 81.8 % 18.2 % 0 %
Sở Nội vụ 4 7 73 102 2 100 0 0 84 % 16 % 0 %
Ban Quản lý khu Kinh tế và các khu Công nghiệp 1 3 38 101 0 103 0 1 69.9 % 30.1 % 0 %
Sở Thông tin và Truyền thông 0 2 30 80 0 80 0 4 97.5 % 2.5 % 0 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 1 51 65 78 20 58 27 8 31 % 22.4 % 46.6 %
Sở Khoa học và Công nghệ 2 27 23 45 0 49 0 2 98 % 2 % 0 %
zCơ quan thử nghiệm 1 0 1 24 10 14 NV 0 85.7 % 0 % 14.3 %
Sở Tài chính 0 0 6 17 1 16 0 0 100 % 0 % 0 %
Điện lực tỉnh 2 0 17 11 0 12 1 2 66.7 % 25 % 8.3 %
Công an 8 3 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Thanh tra tỉnh 2 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Văn phòng UBND tỉnh Thái Bình 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Dịch vụ công: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 21064
Đang xử lý: 169
Trả kết quả: 20895
Trễ hạn: 31
Trước hạn: 99.1%
Đúng hạn: 0.8%
Trễ hạn: 0.1%
Dịch vụ công: 0
Một phần: 79
Toàn trình: 17
Tiếp nhận: 19460
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 19665
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99.1%
Đúng hạn: 0.9%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 16515
Đang xử lý: 681
Trả kết quả: 15834
Trước hạn: 94.1%
Đúng hạn: 2.5%
Trễ hạn: 3.4%
Dịch vụ công: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 12964
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 13086
Trước hạn: 97.8%
Đúng hạn: 1.8%
Trễ hạn: 0.4%
Dịch vụ công: 18
Một phần: 37
Toàn trình: 72
Tiếp nhận: 12075
Đang xử lý: 24
Trả kết quả: 12051
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 98.6%
Đúng hạn: 1.4%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 10827
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 11030
Trễ hạn: 47
Trước hạn: 91.6%
Đúng hạn: 8%
Trễ hạn: 0.4%
Dịch vụ công: 1
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 10626
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 10746
Trước hạn: 96.6%
Đúng hạn: 2.8%
Trễ hạn: 0.6%
Dịch vụ công: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 8962
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 9400
Trễ hạn: 207
Trước hạn: 94.5%
Đúng hạn: 3.3%
Trễ hạn: 2.2%
Dịch vụ công: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 7612
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 9533
Trước hạn: 66.5%
Đúng hạn: 9.3%
Trễ hạn: 24.2%
Dịch vụ công: 69
Một phần: 151
Toàn trình: 163
Tiếp nhận: 7402
Đang xử lý: 99
Trả kết quả: 7303
Trước hạn: 92.1%
Đúng hạn: 7.7%
Trễ hạn: 0.2%
Dịch vụ công: 2
Một phần: 37
Toàn trình: 80
Tiếp nhận: 6642
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 6882
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99.8%
Đúng hạn: 0.2%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 8
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 3186
Đang xử lý: 1
Trả kết quả: 3185
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 96.6%
Đúng hạn: 3.4%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 37
Một phần: 1
Toàn trình: 90
Tiếp nhận: 2352
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 2354
Trễ hạn: 9
Trước hạn: 84.7%
Đúng hạn: 14.9%
Trễ hạn: 0.4%
Dịch vụ công: 0
Một phần: 28
Toàn trình: 74
Tiếp nhận: 1420
Đang xử lý: 58
Trả kết quả: 1362
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 95.7%
Đúng hạn: 4%
Trễ hạn: 0.3%
Dịch vụ công: 0
Một phần: 56
Toàn trình: 4
Tiếp nhận: 1313
Đang xử lý: 11
Trả kết quả: 1302
Trễ hạn: 4
Trước hạn: 97.7%
Đúng hạn: 2%
Trễ hạn: 0.3%
Dịch vụ công: 6
Một phần: 26
Toàn trình: 60
Tiếp nhận: 955
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 991
Trễ hạn: 5
Trước hạn: 97.8%
Đúng hạn: 1.7%
Trễ hạn: 0.5%
Dịch vụ công: 9
Một phần: 24
Toàn trình: 68
Tiếp nhận: 885
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 889
Trễ hạn: 4
Trước hạn: 82.8%
Đúng hạn: 16.8%
Trễ hạn: 0.4%
Dịch vụ công: 16
Một phần: 9
Toàn trình: 42
Tiếp nhận: 681
Đang xử lý: 13
Trả kết quả: 668
Trễ hạn: 4
Trước hạn: 18.1%
Đúng hạn: 81.3%
Trễ hạn: 0.6%
Dịch vụ công: 2
Một phần: 0
Toàn trình: 123
Tiếp nhận: 169
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 170
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 81.8%
Đúng hạn: 18.2%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 4
Một phần: 7
Toàn trình: 73
Tiếp nhận: 102
Đang xử lý: 2
Trả kết quả: 100
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 84%
Đúng hạn: 16%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 1
Một phần: 3
Toàn trình: 38
Tiếp nhận: 101
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 103
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 69.9%
Đúng hạn: 30.1%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 0
Một phần: 2
Toàn trình: 30
Tiếp nhận: 80
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 80
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 97.5%
Đúng hạn: 2.5%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 1
Một phần: 51
Toàn trình: 65
Tiếp nhận: 78
Đang xử lý: 20
Trả kết quả: 58
Trễ hạn: 27
Trước hạn: 31%
Đúng hạn: 22.4%
Trễ hạn: 46.6%
Dịch vụ công: 2
Một phần: 27
Toàn trình: 23
Tiếp nhận: 45
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 49
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98%
Đúng hạn: 2%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 1
Một phần: 0
Toàn trình: 1
Tiếp nhận: 24
Đang xử lý: 10
Trả kết quả: 14
Trước hạn: 85.7%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 14.3%
Dịch vụ công: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 6
Tiếp nhận: 17
Đang xử lý: 1
Trả kết quả: 16
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 2
Một phần: 0
Toàn trình: 17
Tiếp nhận: 11
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 12
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 66.7%
Đúng hạn: 25%
Trễ hạn: 8.3%
Dịch vụ công: 8
Một phần: 3
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 2
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%