Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Dịch vụ công
(thủ tục)
Một phần (trực tuyến)
(thủ tục)
Toàn trình
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
UBND huyện Tiền Hải 0 0 0 13924 14162 38 218 97.2 % 2.5 % 0.3 %
UBND huyện Thái Thụy 0 0 0 11991 11931 NV 21 99.1 % 0.8 % 0.1 %
UBND huyện Quỳnh Phụ 0 0 0 11905 12065 231 22 95.4 % 2.6 % 2 %
Sở Công thương 0 87 4 9841 9872 0 7 92 % 8 % 0 %
UBND huyện Kiến Xương 0 0 0 9325 9050 198 60 95.1 % 2.7 % 2.2 %
Sở Tư pháp 17 49 58 9139 8758 0 72 55.9 % 44.1 % 0 %
UBND huyện Hưng Hà 1 2 0 5758 6898 NV 149 79.2 % 2.2 % 18.6 %
UBND TP Thái Bình 103 88 180 4608 4605 NV 25 93.4 % 6.5 % 0.1 %
UBND huyện Đông Hưng 0 0 0 4287 4298 NV 16 96.6 % 2.4 % 1 %
Sở Lao động Thương binh và Xã hội 35 10 74 3890 4300 0 2 99 % 1 % 0 %
UBND huyện Vũ Thư 0 0 0 3623 3818 NV 66 83 % 3.7 % 13.3 %
Bảo hiểm Xã hội Thái Bình 8 0 0 3449 3435 0 0 98.7 % 1.3 % 0 %
Sở Y tế 3 4 117 1016 1062 0 8 97.5 % 2.5 % 0 %
Sở Xây dựng 0 50 6 547 491 0 1 96.3 % 3.7 % 0 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 19 10 22 415 404 0 2 20.3 % 79.7 % 0 %
Sở Tài nguyên Môi Trường 24 2 63 396 356 5 8 95.8 % 2.8 % 1.4 %
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 19 24 56 394 386 1 0 62.7 % 37 % 0.3 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 41 8 65 286 302 17 2 4.6 % 89.7 % 5.7 %
Ban Quản lý khu Kinh tế và các khu Công nghiệp 5 1 43 241 231 0 0 88.3 % 11.7 % 0 %
Sở Giao thông Vận tải 42 16 68 240 240 0 1 62.5 % 37.5 % 0 %
Sở Nội vụ 16 0 65 130 136 1 1 94.1 % 5.1 % 0.8 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 23 34 70 87 85 0 2 91.8 % 8.2 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 2 27 23 50 44 0 2 97.7 % 2.3 % 0 %
Sở Thông tin và Truyền thông 0 9 25 47 47 0 0 100 % 0 % 0 %
zCơ quan thử nghiệm 1 0 2 22 11 NV 0 18.2 % 0 % 81.8 %
Điện lực tỉnh 1 0 17 17 17 0 0 76.5 % 23.5 % 0 %
Sở Tài chính 0 2 4 11 12 0 0 100 % 0 % 0 %
Công an 8 3 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Thanh tra tỉnh 3 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Văn phòng UBND tỉnh Thái Bình 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Dịch vụ công: 0
Một phần (trực tuyến): 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 13924
Giải quyết: 14162
Trễ hạn: 38
Trước hạn: 97.2%
Đúng hạn: 2.5%
Trễ hạn: 0.3%
Dịch vụ công: 0
Một phần (trực tuyến): 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 11991
Giải quyết: 11931
Trước hạn: 99.1%
Đúng hạn: 0.8%
Trễ hạn: 0.1%
Dịch vụ công: 0
Một phần (trực tuyến): 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 11905
Giải quyết: 12065
Trễ hạn: 231
Trước hạn: 95.4%
Đúng hạn: 2.6%
Trễ hạn: 2%
Dịch vụ công: 0
Một phần (trực tuyến): 87
Toàn trình: 4
Tiếp nhận: 9841
Giải quyết: 9872
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 92%
Đúng hạn: 8%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 0
Một phần (trực tuyến): 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 9325
Giải quyết: 9050
Trễ hạn: 198
Trước hạn: 95.1%
Đúng hạn: 2.7%
Trễ hạn: 2.2%
Dịch vụ công: 17
Một phần (trực tuyến): 49
Toàn trình: 58
Tiếp nhận: 9139
Giải quyết: 8758
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 55.9%
Đúng hạn: 44.1%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 1
Một phần (trực tuyến): 2
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 5758
Giải quyết: 6898
Trước hạn: 79.2%
Đúng hạn: 2.2%
Trễ hạn: 18.6%
Dịch vụ công: 103
Một phần (trực tuyến): 88
Toàn trình: 180
Tiếp nhận: 4608
Giải quyết: 4605
Trước hạn: 93.4%
Đúng hạn: 6.5%
Trễ hạn: 0.1%
Dịch vụ công: 0
Một phần (trực tuyến): 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 4287
Giải quyết: 4298
Trước hạn: 96.6%
Đúng hạn: 2.4%
Trễ hạn: 1%
Dịch vụ công: 35
Một phần (trực tuyến): 10
Toàn trình: 74
Tiếp nhận: 3890
Giải quyết: 4300
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99%
Đúng hạn: 1%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 0
Một phần (trực tuyến): 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 3623
Giải quyết: 3818
Trước hạn: 83%
Đúng hạn: 3.7%
Trễ hạn: 13.3%
Dịch vụ công: 8
Một phần (trực tuyến): 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 3449
Giải quyết: 3435
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98.7%
Đúng hạn: 1.3%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 3
Một phần (trực tuyến): 4
Toàn trình: 117
Tiếp nhận: 1016
Giải quyết: 1062
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 97.5%
Đúng hạn: 2.5%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 0
Một phần (trực tuyến): 50
Toàn trình: 6
Tiếp nhận: 547
Giải quyết: 491
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 96.3%
Đúng hạn: 3.7%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 19
Một phần (trực tuyến): 10
Toàn trình: 22
Tiếp nhận: 415
Giải quyết: 404
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 20.3%
Đúng hạn: 79.7%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 24
Một phần (trực tuyến): 2
Toàn trình: 63
Tiếp nhận: 396
Giải quyết: 356
Trễ hạn: 5
Trước hạn: 95.8%
Đúng hạn: 2.8%
Trễ hạn: 1.4%
Dịch vụ công: 19
Một phần (trực tuyến): 24
Toàn trình: 56
Tiếp nhận: 394
Giải quyết: 386
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 62.7%
Đúng hạn: 37%
Trễ hạn: 0.3%
Dịch vụ công: 41
Một phần (trực tuyến): 8
Toàn trình: 65
Tiếp nhận: 286
Giải quyết: 302
Trễ hạn: 17
Trước hạn: 4.6%
Đúng hạn: 89.7%
Trễ hạn: 5.7%
Dịch vụ công: 5
Một phần (trực tuyến): 1
Toàn trình: 43
Tiếp nhận: 241
Giải quyết: 231
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 88.3%
Đúng hạn: 11.7%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 42
Một phần (trực tuyến): 16
Toàn trình: 68
Tiếp nhận: 240
Giải quyết: 240
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 62.5%
Đúng hạn: 37.5%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 16
Một phần (trực tuyến): 0
Toàn trình: 65
Tiếp nhận: 130
Giải quyết: 136
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 94.1%
Đúng hạn: 5.1%
Trễ hạn: 0.8%
Dịch vụ công: 23
Một phần (trực tuyến): 34
Toàn trình: 70
Tiếp nhận: 87
Giải quyết: 85
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 91.8%
Đúng hạn: 8.2%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 2
Một phần (trực tuyến): 27
Toàn trình: 23
Tiếp nhận: 50
Giải quyết: 44
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 97.7%
Đúng hạn: 2.3%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 0
Một phần (trực tuyến): 9
Toàn trình: 25
Tiếp nhận: 47
Giải quyết: 47
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 1
Một phần (trực tuyến): 0
Toàn trình: 2
Tiếp nhận: 22
Giải quyết: 11
Trước hạn: 18.2%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 81.8%
Dịch vụ công: 1
Một phần (trực tuyến): 0
Toàn trình: 17
Tiếp nhận: 17
Giải quyết: 17
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 76.5%
Đúng hạn: 23.5%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 0
Một phần (trực tuyến): 2
Toàn trình: 4
Tiếp nhận: 11
Giải quyết: 12
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 8
Một phần (trực tuyến): 3
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 3
Một phần (trực tuyến): 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 0
Một phần (trực tuyến): 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%