Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
UBND huyện Quỳnh Phụ 0 0 0 15747 15809 203 9 96.1 % 2.6 % 1.3 %
Sở Công thương 39 21 33 12738 12528 0 1 75.6 % 24.4 % 0 %
UBND huyện Tiền Hải 0 0 0 11287 11460 NV 9 84.8 % 8.7 % 6.5 %
UBND huyện Hưng Hà 1 0 0 10454 10564 NV 5 65.5 % 5.9 % 28.6 %
Sở Tư pháp 41 28 55 7827 7291 0 51 89.6 % 10.4 % 0 %
UBND huyện Kiến Xương 0 0 0 7642 7136 1356 90 38.5 % 42.5 % 19 %
UBND TP Thái Bình 108 79 176 6680 6724 NV 14 91 % 7.8 % 1.2 %
UBND huyện Thái Thụy 0 0 0 5576 5641 NV 29 97.5 % 1.8 % 0.7 %
UBND huyện Đông Hưng 0 0 0 5297 5258 NV 4 93.3 % 4.3 % 2.4 %
Bảo hiểm Xã hội Thái Bình 8 0 0 5051 5051 0 0 99.6 % 0.4 % 0 %
Sở Lao động Thương binh và Xã hội 28 15 72 4747 4359 0 0 99.3 % 0.7 % 0 %
UBND huyện Vũ Thư 0 0 0 4342 4082 NV 22 74.8 % 9.9 % 15.3 %
Sở Giao thông Vận tải 41 17 61 2268 2595 1 1 93.4 % 6.5 % 0.1 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 41 22 51 1074 1085 24 5 1.5 % 96.3 % 2.2 %
Sở Y tế 2 4 117 1009 1004 0 8 96.2 % 3.8 % 0 %
Sở Xây dựng 16 3 37 661 642 3 1 93.8 % 5.8 % 0.4 %
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 21 24 54 640 666 2 0 76.6 % 23.1 % 0.3 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 19 10 22 559 555 0 5 14.1 % 85.9 % 0 %
Sở Tài nguyên Môi Trường 26 2 61 340 364 46 3 80.8 % 6.6 % 12.6 %
Điện lực tỉnh 1 0 17 267 267 0 0 95.1 % 4.9 % 0 %
Công an 4 8 0 199 202 0 4 66.8 % 33.2 % 0 %
Ban Quản lý khu Kinh tế và các khu Công nghiệp 6 1 43 151 151 0 1 92.7 % 7.3 % 0 %
Sở Nội vụ 16 0 65 138 138 1 0 94.2 % 5.1 % 0.7 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 23 34 70 83 82 3 8 65.9 % 30.5 % 3.6 %
Sở Tài chính 0 2 4 74 74 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Thông tin và Truyền thông 0 9 24 60 60 0 1 66.7 % 33.3 % 0 %
zCơ quan thử nghiệm 1 0 1 23 10 NV 0 60 % 0 % 40 %
Sở Khoa học và Công nghệ 9 27 23 16 14 0 2 64.3 % 35.7 % 0 %
Thanh tra tỉnh 3 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Văn phòng UBND tỉnh Thái Bình 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 15747
Giải quyết: 15809
Trễ hạn: 203
Trước hạn: 96.1%
Đúng hạn: 2.6%
Trễ hạn: 1.3%
Mức độ 2: 39
Mức độ 3: 21
Mức độ 4: 33
Tiếp nhận: 12738
Giải quyết: 12528
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 75.6%
Đúng hạn: 24.4%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 11287
Giải quyết: 11460
Trước hạn: 84.8%
Đúng hạn: 8.7%
Trễ hạn: 6.5%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 10454
Giải quyết: 10564
Trước hạn: 65.5%
Đúng hạn: 5.9%
Trễ hạn: 28.6%
Mức độ 2: 41
Mức độ 3: 28
Mức độ 4: 55
Tiếp nhận: 7827
Giải quyết: 7291
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 89.6%
Đúng hạn: 10.4%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 7642
Giải quyết: 7136
Trễ hạn: 1356
Trước hạn: 38.5%
Đúng hạn: 42.5%
Trễ hạn: 19%
Mức độ 2: 108
Mức độ 3: 79
Mức độ 4: 176
Tiếp nhận: 6680
Giải quyết: 6724
Trước hạn: 91%
Đúng hạn: 7.8%
Trễ hạn: 1.2%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 5576
Giải quyết: 5641
Trước hạn: 97.5%
Đúng hạn: 1.8%
Trễ hạn: 0.7%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 5297
Giải quyết: 5258
Trước hạn: 93.3%
Đúng hạn: 4.3%
Trễ hạn: 2.4%
Mức độ 2: 8
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 5051
Giải quyết: 5051
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99.6%
Đúng hạn: 0.4%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 28
Mức độ 3: 15
Mức độ 4: 72
Tiếp nhận: 4747
Giải quyết: 4359
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99.3%
Đúng hạn: 0.7%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 4342
Giải quyết: 4082
Trước hạn: 74.8%
Đúng hạn: 9.9%
Trễ hạn: 15.3%
Mức độ 2: 41
Mức độ 3: 17
Mức độ 4: 61
Tiếp nhận: 2268
Giải quyết: 2595
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 93.4%
Đúng hạn: 6.5%
Trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 41
Mức độ 3: 22
Mức độ 4: 51
Tiếp nhận: 1074
Giải quyết: 1085
Trễ hạn: 24
Trước hạn: 1.5%
Đúng hạn: 96.3%
Trễ hạn: 2.2%
Mức độ 2: 2
Mức độ 3: 4
Mức độ 4: 117
Tiếp nhận: 1009
Giải quyết: 1004
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 96.2%
Đúng hạn: 3.8%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 16
Mức độ 3: 3
Mức độ 4: 37
Tiếp nhận: 661
Giải quyết: 642
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 93.8%
Đúng hạn: 5.8%
Trễ hạn: 0.4%
Mức độ 2: 21
Mức độ 3: 24
Mức độ 4: 54
Tiếp nhận: 640
Giải quyết: 666
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 76.6%
Đúng hạn: 23.1%
Trễ hạn: 0.3%
Mức độ 2: 19
Mức độ 3: 10
Mức độ 4: 22
Tiếp nhận: 559
Giải quyết: 555
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 14.1%
Đúng hạn: 85.9%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 26
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 61
Tiếp nhận: 340
Giải quyết: 364
Trễ hạn: 46
Trước hạn: 80.8%
Đúng hạn: 6.6%
Trễ hạn: 12.6%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 17
Tiếp nhận: 267
Giải quyết: 267
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 95.1%
Đúng hạn: 4.9%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 4
Mức độ 3: 8
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 199
Giải quyết: 202
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 66.8%
Đúng hạn: 33.2%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 6
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 43
Tiếp nhận: 151
Giải quyết: 151
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 92.7%
Đúng hạn: 7.3%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 16
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 65
Tiếp nhận: 138
Giải quyết: 138
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 94.2%
Đúng hạn: 5.1%
Trễ hạn: 0.7%
Mức độ 2: 23
Mức độ 3: 34
Mức độ 4: 70
Tiếp nhận: 83
Giải quyết: 82
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 65.9%
Đúng hạn: 30.5%
Trễ hạn: 3.6%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 4
Tiếp nhận: 74
Giải quyết: 74
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 9
Mức độ 4: 24
Tiếp nhận: 60
Giải quyết: 60
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 66.7%
Đúng hạn: 33.3%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 23
Giải quyết: 10
Trước hạn: 60%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 40%
Mức độ 2: 9
Mức độ 3: 27
Mức độ 4: 23
Tiếp nhận: 16
Giải quyết: 14
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 64.3%
Đúng hạn: 35.7%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 3
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%