Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Dịch vụ công
(thủ tục)
Một phần
(thủ tục)
Toàn trình
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Đang xử lý
(hồ sơ)
Trả kết quả
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
UBND huyện Tiền Hải 0 0 0 20887 100 20787 31 49 99.1 % 0.8 % 0.1 %
Sở Công thương 0 79 17 19309 0 19515 0 7 99.1 % 0.9 % 0 %
UBND huyện Vũ Thư 0 0 0 16433 670 15763 NV 122 94.1 % 2.5 % 3.4 %
UBND huyện Thái Thụy 0 0 0 12882 0 13003 NV 51 97.8 % 1.8 % 0.4 %
Sở Tư pháp 18 37 72 11983 6 11977 1 37 98.6 % 1.4 % 0 %
UBND huyện Quỳnh Phụ 0 0 0 10753 0 10971 47 59 91.6 % 8 % 0.4 %
UBND huyện Hưng Hà 1 0 0 10579 0 10878 NV 39 95.1 % 4.3 % 0.6 %
UBND huyện Kiến Xương 0 0 0 8918 0 9372 207 45 94.5 % 3.3 % 2.2 %
UBND huyện Đông Hưng 0 0 0 7515 0 9454 NV 10 66.4 % 9.2 % 24.4 %
UBND TP Thái Bình 69 151 163 7360 78 7282 NV 20 92 % 7.7 % 0.3 %
Sở Lao động Thương binh và Xã hội 2 37 80 6583 0 6674 0 14 99.8 % 0.2 % 0 %
Bảo hiểm Xã hội Thái Bình 8 0 0 3167 0 3167 0 0 96.6 % 3.4 % 0 %
Sở Giao thông Vận tải 37 1 90 2352 0 2353 9 0 84.8 % 14.8 % 0.4 %
Sở Y tế 0 28 74 1402 47 1355 3 0 95.8 % 4 % 0.2 %
Sở Xây dựng 0 56 4 1313 11 1302 4 2 97.7 % 2 % 0.3 %
Sở Tài nguyên Môi Trường 6 26 60 953 0 990 5 1 97.8 % 1.7 % 0.5 %
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 9 24 68 882 0 885 4 10 83.1 % 16.5 % 0.4 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 16 9 42 673 24 649 4 2 18.6 % 80.7 % 0.7 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2 0 123 169 0 170 0 0 81.8 % 18.2 % 0 %
Sở Nội vụ 4 7 73 102 2 100 0 0 84 % 16 % 0 %
Ban Quản lý khu Kinh tế và các khu Công nghiệp 1 3 38 101 0 103 0 1 69.9 % 30.1 % 0 %
Sở Thông tin và Truyền thông 0 2 30 80 0 80 0 4 97.5 % 2.5 % 0 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 1 51 65 78 20 58 27 8 31 % 22.4 % 46.6 %
Sở Khoa học và Công nghệ 2 27 23 45 0 49 0 2 98 % 2 % 0 %
zCơ quan thử nghiệm 1 0 1 24 10 14 NV 0 85.7 % 0 % 14.3 %
Sở Tài chính 0 0 6 16 0 16 0 0 100 % 0 % 0 %
Điện lực tỉnh 2 0 17 11 0 12 1 2 66.7 % 25 % 8.3 %
Công an 8 3 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Thanh tra tỉnh 2 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Văn phòng UBND tỉnh Thái Bình 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Dịch vụ công: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 20887
Đang xử lý: 100
Trả kết quả: 20787
Trễ hạn: 31
Trước hạn: 99.1%
Đúng hạn: 0.8%
Trễ hạn: 0.1%
Dịch vụ công: 0
Một phần: 79
Toàn trình: 17
Tiếp nhận: 19309
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 19515
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99.1%
Đúng hạn: 0.9%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 16433
Đang xử lý: 670
Trả kết quả: 15763
Trước hạn: 94.1%
Đúng hạn: 2.5%
Trễ hạn: 3.4%
Dịch vụ công: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 12882
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 13003
Trước hạn: 97.8%
Đúng hạn: 1.8%
Trễ hạn: 0.4%
Dịch vụ công: 18
Một phần: 37
Toàn trình: 72
Tiếp nhận: 11983
Đang xử lý: 6
Trả kết quả: 11977
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 98.6%
Đúng hạn: 1.4%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 10753
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 10971
Trễ hạn: 47
Trước hạn: 91.6%
Đúng hạn: 8%
Trễ hạn: 0.4%
Dịch vụ công: 1
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 10579
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 10878
Trước hạn: 95.1%
Đúng hạn: 4.3%
Trễ hạn: 0.6%
Dịch vụ công: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 8918
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 9372
Trễ hạn: 207
Trước hạn: 94.5%
Đúng hạn: 3.3%
Trễ hạn: 2.2%
Dịch vụ công: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 7515
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 9454
Trước hạn: 66.4%
Đúng hạn: 9.2%
Trễ hạn: 24.4%
Dịch vụ công: 69
Một phần: 151
Toàn trình: 163
Tiếp nhận: 7360
Đang xử lý: 78
Trả kết quả: 7282
Trước hạn: 92%
Đúng hạn: 7.7%
Trễ hạn: 0.3%
Dịch vụ công: 2
Một phần: 37
Toàn trình: 80
Tiếp nhận: 6583
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 6674
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99.8%
Đúng hạn: 0.2%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 8
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 3167
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 3167
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 96.6%
Đúng hạn: 3.4%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 37
Một phần: 1
Toàn trình: 90
Tiếp nhận: 2352
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 2353
Trễ hạn: 9
Trước hạn: 84.8%
Đúng hạn: 14.8%
Trễ hạn: 0.4%
Dịch vụ công: 0
Một phần: 28
Toàn trình: 74
Tiếp nhận: 1402
Đang xử lý: 47
Trả kết quả: 1355
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 95.8%
Đúng hạn: 4%
Trễ hạn: 0.2%
Dịch vụ công: 0
Một phần: 56
Toàn trình: 4
Tiếp nhận: 1313
Đang xử lý: 11
Trả kết quả: 1302
Trễ hạn: 4
Trước hạn: 97.7%
Đúng hạn: 2%
Trễ hạn: 0.3%
Dịch vụ công: 6
Một phần: 26
Toàn trình: 60
Tiếp nhận: 953
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 990
Trễ hạn: 5
Trước hạn: 97.8%
Đúng hạn: 1.7%
Trễ hạn: 0.5%
Dịch vụ công: 9
Một phần: 24
Toàn trình: 68
Tiếp nhận: 882
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 885
Trễ hạn: 4
Trước hạn: 83.1%
Đúng hạn: 16.5%
Trễ hạn: 0.4%
Dịch vụ công: 16
Một phần: 9
Toàn trình: 42
Tiếp nhận: 673
Đang xử lý: 24
Trả kết quả: 649
Trễ hạn: 4
Trước hạn: 18.6%
Đúng hạn: 80.7%
Trễ hạn: 0.7%
Dịch vụ công: 2
Một phần: 0
Toàn trình: 123
Tiếp nhận: 169
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 170
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 81.8%
Đúng hạn: 18.2%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 4
Một phần: 7
Toàn trình: 73
Tiếp nhận: 102
Đang xử lý: 2
Trả kết quả: 100
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 84%
Đúng hạn: 16%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 1
Một phần: 3
Toàn trình: 38
Tiếp nhận: 101
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 103
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 69.9%
Đúng hạn: 30.1%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 0
Một phần: 2
Toàn trình: 30
Tiếp nhận: 80
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 80
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 97.5%
Đúng hạn: 2.5%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 1
Một phần: 51
Toàn trình: 65
Tiếp nhận: 78
Đang xử lý: 20
Trả kết quả: 58
Trễ hạn: 27
Trước hạn: 31%
Đúng hạn: 22.4%
Trễ hạn: 46.6%
Dịch vụ công: 2
Một phần: 27
Toàn trình: 23
Tiếp nhận: 45
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 49
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98%
Đúng hạn: 2%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 1
Một phần: 0
Toàn trình: 1
Tiếp nhận: 24
Đang xử lý: 10
Trả kết quả: 14
Trước hạn: 85.7%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 14.3%
Dịch vụ công: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 6
Tiếp nhận: 16
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 16
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 2
Một phần: 0
Toàn trình: 17
Tiếp nhận: 11
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 12
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 66.7%
Đúng hạn: 25%
Trễ hạn: 8.3%
Dịch vụ công: 8
Một phần: 3
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 2
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ công: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%