Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
UBND huyện Quỳnh Phụ 0 0 0 24746 24793 302 23 96.5 % 2.3 % 1.2 %
Sở Công thương 38 21 33 17290 17108 62 1 76.9 % 22.8 % 0.3 %
UBND huyện Tiền Hải 0 0 0 15938 16212 808 27 88.7 % 6.4 % 4.9 %
UBND huyện Hưng Hà 1 0 0 14372 14572 NV 9 73.5 % 4.7 % 21.8 %
Sở Tư pháp 40 28 56 12484 11791 0 71 93.4 % 6.6 % 0 %
UBND huyện Kiến Xương 0 0 0 11937 11647 1532 174 58.9 % 27.9 % 13.2 %
UBND huyện Thái Thụy 0 0 0 9665 9782 NV 43 97.5 % 1.5 % 1 %
UBND TP Thái Bình 109 83 176 9664 9705 NV 27 90.1 % 9.2 % 0.7 %
Sở Lao động Thương binh và Xã hội 28 11 76 8318 7519 0 0 93.8 % 6.2 % 0 %
UBND huyện Đông Hưng 0 0 0 7566 7565 NV 13 94.4 % 3.4 % 2.2 %
Bảo hiểm Xã hội Thái Bình 8 0 0 7503 7503 0 0 99.5 % 0.5 % 0 %
UBND huyện Vũ Thư 0 0 0 6465 6332 NV 56 77.2 % 9.3 % 13.5 %
Sở Giao thông Vận tải 41 17 61 3140 3440 1 1 93.5 % 6.5 % 0 %
Sở Y tế 3 4 117 1682 1620 0 11 95.2 % 4.8 % 0 %
Sở Xây dựng 16 3 37 1400 1395 4 2 96.5 % 3.2 % 0.3 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 41 8 65 1284 1296 37 7 2 % 95.1 % 2.9 %
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 21 24 54 991 1006 4 1 72.2 % 27.4 % 0.4 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 19 10 22 983 981 0 9 27.5 % 72.5 % 0 %
Điện lực tỉnh 1 0 17 528 528 0 0 97.5 % 2.5 % 0 %
Sở Tài nguyên Môi Trường 26 2 61 523 557 53 4 85.6 % 4.8 % 9.6 %
Công an 1 3 0 264 279 1 4 65.6 % 34.1 % 0.3 %
Ban Quản lý khu Kinh tế và các khu Công nghiệp 5 1 43 251 239 0 1 90.8 % 9.2 % 0 %
Sở Nội vụ 15 0 66 186 179 3 1 92.7 % 5.6 % 1.7 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 23 34 70 129 129 4 16 70.5 % 26.4 % 3.1 %
Sở Tài chính 0 2 4 110 109 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Thông tin và Truyền thông 0 9 24 88 88 0 3 75 % 25 % 0 %
zCơ quan thử nghiệm 1 0 1 48 24 NV 0 70.8 % 0 % 29.2 %
Sở Khoa học và Công nghệ 9 27 23 34 31 0 2 74.2 % 25.8 % 0 %
Thanh tra tỉnh 3 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Văn phòng UBND tỉnh Thái Bình 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 24746
Giải quyết: 24793
Trễ hạn: 302
Trước hạn: 96.5%
Đúng hạn: 2.3%
Trễ hạn: 1.2%
Mức độ 2: 38
Mức độ 3: 21
Mức độ 4: 33
Tiếp nhận: 17290
Giải quyết: 17108
Trễ hạn: 62
Trước hạn: 76.9%
Đúng hạn: 22.8%
Trễ hạn: 0.3%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 15938
Giải quyết: 16212
Trễ hạn: 808
Trước hạn: 88.7%
Đúng hạn: 6.4%
Trễ hạn: 4.9%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 14372
Giải quyết: 14572
Trước hạn: 73.5%
Đúng hạn: 4.7%
Trễ hạn: 21.8%
Mức độ 2: 40
Mức độ 3: 28
Mức độ 4: 56
Tiếp nhận: 12484
Giải quyết: 11791
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 93.4%
Đúng hạn: 6.6%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 11937
Giải quyết: 11647
Trễ hạn: 1532
Trước hạn: 58.9%
Đúng hạn: 27.9%
Trễ hạn: 13.2%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 9665
Giải quyết: 9782
Trước hạn: 97.5%
Đúng hạn: 1.5%
Trễ hạn: 1%
Mức độ 2: 109
Mức độ 3: 83
Mức độ 4: 176
Tiếp nhận: 9664
Giải quyết: 9705
Trước hạn: 90.1%
Đúng hạn: 9.2%
Trễ hạn: 0.7%
Mức độ 2: 28
Mức độ 3: 11
Mức độ 4: 76
Tiếp nhận: 8318
Giải quyết: 7519
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 93.8%
Đúng hạn: 6.2%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 7566
Giải quyết: 7565
Trước hạn: 94.4%
Đúng hạn: 3.4%
Trễ hạn: 2.2%
Mức độ 2: 8
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 7503
Giải quyết: 7503
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99.5%
Đúng hạn: 0.5%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 6465
Giải quyết: 6332
Trước hạn: 77.2%
Đúng hạn: 9.3%
Trễ hạn: 13.5%
Mức độ 2: 41
Mức độ 3: 17
Mức độ 4: 61
Tiếp nhận: 3140
Giải quyết: 3440
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 93.5%
Đúng hạn: 6.5%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 3
Mức độ 3: 4
Mức độ 4: 117
Tiếp nhận: 1682
Giải quyết: 1620
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 95.2%
Đúng hạn: 4.8%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 16
Mức độ 3: 3
Mức độ 4: 37
Tiếp nhận: 1400
Giải quyết: 1395
Trễ hạn: 4
Trước hạn: 96.5%
Đúng hạn: 3.2%
Trễ hạn: 0.3%
Mức độ 2: 41
Mức độ 3: 8
Mức độ 4: 65
Tiếp nhận: 1284
Giải quyết: 1296
Trễ hạn: 37
Trước hạn: 2%
Đúng hạn: 95.1%
Trễ hạn: 2.9%
Mức độ 2: 21
Mức độ 3: 24
Mức độ 4: 54
Tiếp nhận: 991
Giải quyết: 1006
Trễ hạn: 4
Trước hạn: 72.2%
Đúng hạn: 27.4%
Trễ hạn: 0.4%
Mức độ 2: 19
Mức độ 3: 10
Mức độ 4: 22
Tiếp nhận: 983
Giải quyết: 981
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 27.5%
Đúng hạn: 72.5%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 17
Tiếp nhận: 528
Giải quyết: 528
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 97.5%
Đúng hạn: 2.5%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 26
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 61
Tiếp nhận: 523
Giải quyết: 557
Trễ hạn: 53
Trước hạn: 85.6%
Đúng hạn: 4.8%
Trễ hạn: 9.6%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 3
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 264
Giải quyết: 279
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 65.6%
Đúng hạn: 34.1%
Trễ hạn: 0.3%
Mức độ 2: 5
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 43
Tiếp nhận: 251
Giải quyết: 239
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 90.8%
Đúng hạn: 9.2%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 15
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 66
Tiếp nhận: 186
Giải quyết: 179
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 92.7%
Đúng hạn: 5.6%
Trễ hạn: 1.7%
Mức độ 2: 23
Mức độ 3: 34
Mức độ 4: 70
Tiếp nhận: 129
Giải quyết: 129
Trễ hạn: 4
Trước hạn: 70.5%
Đúng hạn: 26.4%
Trễ hạn: 3.1%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 4
Tiếp nhận: 110
Giải quyết: 109
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 9
Mức độ 4: 24
Tiếp nhận: 88
Giải quyết: 88
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 75%
Đúng hạn: 25%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 48
Giải quyết: 24
Trước hạn: 70.8%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 29.2%
Mức độ 2: 9
Mức độ 3: 27
Mức độ 4: 23
Tiếp nhận: 34
Giải quyết: 31
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 74.2%
Đúng hạn: 25.8%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 3
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%