CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 7 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 TTTT_TTDT_06 Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Thông tin điện tử và Phát thanh truyền hình
2 TTTT_TTDT_07 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Thông tin điện tử và Phát thanh truyền hình
3 TTTT_TTDT_01 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Thông tin điện tử và Phát thanh truyền hình
4 TTTT_TTDT_02 Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Thông tin điện tử và Phát thanh truyền hình
5 TTTT_TTDT_03 Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Thông tin điện tử và Phát thanh truyền hình
6 TTTT_TTDT_04 Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. Thông tin điện tử và Phát thanh truyền hình
7 TTTT_TTDT_05 Thông báo thay đổi chủ sở hữu; địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Thông tin điện tử và Phát thanh truyền hình