CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 11 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 1.010097.000.00.00.H54 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an Cấp, quản lý căn cước công dân
2 1.010098.000.00.00.H54 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an Cấp, quản lý căn cước công dân
3 2.000200.000.00.00.H54 Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an Cấp, quản lý căn cước công dân
4 2.001178.000.00.00.H54 Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an Cấp, quản lý căn cước công dân
5 2.001194.000.00.00.H54 Cấp lại thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an Cấp, quản lý căn cước công dân
6 2.001195.000.00.00.H54 Đổi thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an Cấp, quản lý căn cước công dân
7 2.001196.000.00.00.H54 Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an Cấp, quản lý căn cước công dân
8 QLNNDT_01 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Công an Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự
9 QLNNDT_02 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Công an Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự
10 QLNNDT_03 Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Công an Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự
11 QLNNDT_04 Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về ANTT để hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ Công an Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự