CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 9 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
1 BHXH_01 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT Cấp Quận/Huyện Bảo hiểm xã hội
2 BXH-2000605 Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã Cấp Quận/Huyện Bảo hiểm xã hội
3 BXH-2000693 Giải quyết hưởng chế độ thai sản Cấp Quận/Huyện Bảo hiểm xã hội
4 BXH-2000762 Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg Cấp Quận/Huyện Bảo hiểm xã hội
5 BXH-2000821 Giải quyết hưởng chế độ tử tuất Cấp Quận/Huyện Bảo hiểm xã hội
6 BXH-250296 Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH Cấp Quận/Huyện Bảo hiểm xã hội
7 BXH-250295 Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT Cấp Quận/Huyện Bảo hiểm xã hội
8 BXH_05 Giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần Cấp Quận/Huyện Bảo hiểm xã hội
9 BHXH_08 Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác Cấp Quận/Huyện Bảo hiểm xã hội