CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 40 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 GTVT_01 Chấp thuận sử dụng đường bộ do huyện quản lý vào các hoạt động văn hóa hoặc các hoạt động khác không vì mục đích giao thông. Kinh tế Hạ tầng
2 CONGTHUONG_01 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Kinh tế Hạ tầng
3 GTVT_02 Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do cấp huyện quản lý đang khai thác Kinh tế Hạ tầng
4 CONGTHUONG_02 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Kinh tế Hạ tầng
5 CÔNG THƯƠNG 03 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Kinh tế Hạ tầng
6 GTVT_03 Gia hạn Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do cấp huyện quản lý đang khai thác Kinh tế Hạ tầng
7 CÔNG THƯƠNG 04 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu. Kinh tế Hạ tầng
8 GTVT_04 Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do cấp huyện quản lý đang khai thác Kinh tế Hạ tầng
9 CONGTHUONG_05 Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Kinh tế Hạ tầng
10 CONGTHUONG_06 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Kinh tế Hạ tầng
11 CONGTHUONG_07 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Kinh tế Hạ tầng
12 XD_07 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Kinh tế Hạ tầng
13 GTVT_08_HUYEN Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào hệ thống đường huyện đang khai thác Kinh tế Hạ tầng
14 CONGTHUONG_08 Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu. Kinh tế Hạ tầng
15 GTVT_06_HUYEN Cấp phép xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với hệ thống đường huyện đang khai thác Kinh tế Hạ tầng