CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 49 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.005203.000.00.00.H54 Thủ tục đổi tên quỹ cấp huyện Nội vụ
2 1.001180.000.00.00.H54 Thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Nội vụ
3 TĐKT_01 Tặng Giấy khen của chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Nội vụ
4 TĐKT_02 Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Nội vụ
5 NV_03 Giải quyết các hình thức khen thưởng đột xuất Nội vụ
6 TĐKT_03 Tặng danh hiệu thôn, làng, khu phố văn hóa Nội vụ
7 1.000316.000.00.00.H54 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Nội vụ
8 TĐKT_04 Tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở Nội vụ
9 TĐKT_05 Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Nội vụ
10 NV_05 Thành lập hội ở các xã, phường, thị trấn Nội vụ
11 TĐKT_06 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Nội vụ
12 NV_06 Tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp Nội vụ
13 TĐKT_07 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích đột xuất Nội vụ
14 TĐKT_08 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Nội vụ
15 Thủ tục 007-Hội-TCPCP Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội Nội vụ