CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 35 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.001180.000.00.00.H54 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Nội vụ
2 1.005203.000.00.00.H54 Thủ tục đổi tên quỹ cấp huyện Nội vụ
3 2.000414.000.00.00.H54 Tặng Giấy khen của chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Nội vụ
4 2.000402.000.00.00.H54 Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Nội vụ
5 1.000316.000.00.00.H54 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Nội vụ
6 1.000843.000.00.00.H54 Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở Nội vụ
7 2.000385.000.00.00.H54 Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Nội vụ
8 2.000374.000.00.00.H54 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Nội vụ
9 1.000804.000.00.00.H54 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Nội vụ
10 2.000364.000.00.00.H54 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Nội vụ
11 1.003807.000.00.00.H54 Phê duyệt điều lệ Hội Nội vụ
12 1.003827.000.00.00.H54 Thành lập hội Nội vụ
13 2.000356.000.00.00.H54 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình Nội vụ
14 1.005388.000.00.00.H54 Thủ tục thi tuyển viên chức Nội vụ
15 1.005392.000.00.00.H54 Thủ tục xét tuyển viên chức Nội vụ