CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 25 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
1 1.001612.000.00.00.H54 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Cấp Quận/Huyện Tài chính Kế toán
2 1.005280.000.00.00.H54 Đăng ký thành lập hợp tác xã Cấp Quận/Huyện Tài chính Kế toán
3 1.005435.000.00.00.H54 Mua hóa đơn lẻ Cấp Quận/Huyện Tài chính Kế toán
4 2.000720.000.00.00.H54 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Cấp Quận/Huyện Tài chính Kế toán
5 2.002123.000.00.00.H54 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Cấp Quận/Huyện Tài chính Kế toán
6 1.001570.000.00.00.H54 Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh Cấp Quận/Huyện Tài chính Kế toán
7 1.001266.000.00.00.H54 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Cấp Quận/Huyện Tài chính Kế toán
8 1.005378.000.00.00.H54 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Cấp Quận/Huyện Tài chính Kế toán
9 2.000575.000.00.00.H54 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Cấp Quận/Huyện Tài chính Kế toán
10 2.002290.000.00.00.H54 Đăng ký giá Cấp Quận/Huyện Tài chính Kế toán
11 1.004982.000.00.00.H54 Giải thể tự nguyện hợp tác xã Cấp Quận/Huyện Tài chính Kế toán
12 1.005277.000.00.00.H54 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Cấp Quận/Huyện Tài chính Kế toán
13 1.005010.000.00.00.H54 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Cấp Quận/Huyện Tài chính Kế toán
14 1.005429.000.00.00.H54 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công Cấp Quận/Huyện Tài chính Kế toán
15 1.004895.000.00.00.H54 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Cấp Quận/Huyện Tài chính Kế toán