CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 18 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
16 1.011517.000.00.00.H54 Đăng ký khai thác nước dưới đất (cấp tỉnh) Sở Tài nguyên Môi Trường Tài nguyên nước
17 1.011518.000.00.00.H54 Trả lại giấy phép tài nguyên nước (cấp tỉnh) Sở Tài nguyên Môi Trường Tài nguyên nước
18 2.001770.000.00.00.H54 Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình đã vận hành (cấp tỉnh) Sở Tài nguyên Môi Trường Tài nguyên nước