CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 39 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 GTVT_05_HUYEN Chấp thuận và cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của hệ thống đường huyện đang khai thác. Kinh tế Hạ tầng
32 GTVT_08 Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào hệ thống đường huyện đang khai thác. Kinh tế Hạ tầng
33 GTVT_03_HUYEN Gia hạn Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do cấp huyện quản lý đang khai thác. Kinh tế Hạ tầng
34 GTVT_03 Gia hạn Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do cấp huyện quản lý đang khai thác Kinh tế Hạ tầng
35 CONGTHUONG_15 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh tế Hạ tầng
36 CONGTHUONG_16 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh tế Hạ tầng
37 CONGTHUONG_13 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Kinh tế Hạ tầng
38 CONGTHUONG_14 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh tế Hạ tầng
39 GTVT_05 Chấp thuận và cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của hệ thống đường huyện đang khai thác Kinh tế Hạ tầng