CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 138 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Thủ tục 1 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng Bổ trợ tư pháp - công chứng
2 Thủ tục 7:Bổ trợ tư pháp - công chứng Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng Bổ trợ tư pháp - công chứng
3 Thủ tục 8: Bổ trợ tư pháp - công chứng Hợp nhất Văn phòng công chứng Bổ trợ tư pháp - công chứng
4 Thủ tục 9: Bổ trợ tư pháp - công chứng Sáp nhập Văn phòng công chứng Bổ trợ tư pháp - công chứng
5 Thủ tục 12: Bổ trợ tư pháp - công chứng Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động hoặc bị chuyển đổi, giải thể Bổ trợ tư pháp - công chứng
6 Thủ tục 01: Bổ trợ tư pháp, Luật sư Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Bổ trợ tư pháp,Luật sư
7 Thủ tục 03: Bổ trợ tư pháp, Luật sư Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Bổ trợ tư pháp,Luật sư
8 Thủ tục 04: Bổ trợ tư pháp, Luật sư Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bổ trợ tư pháp,Luật sư
9 Thủ tục 05: Bổ trợ tư pháp, Luật sư Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh Bổ trợ tư pháp,Luật sư
10 Thủ tục 06: Bổ trợ tư pháp, Luật sư Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư Bổ trợ tư pháp,Luật sư
11 Thủ tục 07: Bổ trợ tư pháp, Luật sư Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư (trường hợp tổ chức hành nghề luật sư tự chấm dứt hoạt động hoặc công ty luật bị hợp nhất, sáp nhập) Bổ trợ tư pháp,Luật sư
12 Thủ tục 08: Bổ trợ tư pháp, Luật sư Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh Bổ trợ tư pháp,Luật sư
13 Thủ tục 09: Bổ trợ tư pháp, Luật sư Chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật Bổ trợ tư pháp,Luật sư
14 Thủ tục 10: Bổ trợ tư pháp, Luật sư Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư Bổ trợ tư pháp,Luật sư
15 Thủ tục 11: Bổ trợ tư pháp, Luật sư Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài Bổ trợ tư pháp,Luật sư