CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 358 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 NV_01 Thi tuyển công chức cấp xã Nội vụ
2 DATDAI_01 Thủ tục 1: Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Tài nguyên & môi trường
3 HOTICH_Thủ tục 1 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Tư pháp
4 Thủ tục 10 - VPĐK Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận Văn phòng đăng ký
5 Thủ tục 11 - VPĐK Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề Văn phòng đăng ký
6 Thủ tục 14 - VPĐK Tách thửa hoặc hợp thửa đất Văn phòng đăng ký
7 Thủ tục 15 - VPĐK Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Văn phòng đăng ký
8 Thủ tục 7 - VPĐK Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Văn phòng đăng ký
9 Thủ tục 8 - VPĐK Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý Văn phòng đăng ký
10 Thủ tục 9 - VPĐK Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Văn phòng đăng ký
11 GTVT_01 Chấp thuận sử dụng đường bộ do huyện quản lý vào các hoạt động văn hóa hoặc các hoạt động khác không vì mục đích giao thông. Kinh tế Hạ tầng
12 CONGTHUONG_01 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Kinh tế Hạ tầng
13 NN_01 Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại Nông nghiệp
14 NN_06 Bố trí ổn định dân cư trong huyện Nông nghiệp
15 1.005203.000.00.00.H54 Thủ tục đổi tên quỹ cấp huyện Nội vụ