CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 718 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 ĐKKH BVMT Thủ tục 18: Đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường. Văn phòng đăng ký
2 BTXH_07 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trên cùng địa bàn cấp huyện Bảo trợ xã hội
3 DATDAI_3 Điều chỉnh, bổ sung (2 trường hợp) Đất đai
4 DATDAI_4 Gia hạn (4 trường hợp) Đất đai
5 GTVT_01_HUYEN Chấp thuận sử dụng đường bộ do huyện quản lý vào các hoạt động văn hóa hoặc các hoạt động khác không vì mục đích giao thông. Giao thông vận tải
6 TL_BHXH_01 Đăng ký định mức lao động, thang lương, bảng lương Tiền lương và bảo hiểm xã hội
7 KD_01 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
8 PBGDPL_01 Công nhận báo cáo viên pháp luật cấp huyện Tư pháp
9 VPDK_05_01 Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Văn phòng đăng ký
10 HTX_01 Đăng ký hợp tác xã Tài chính Kế toán
11 KD_01 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Tài chính Kế toán
12 TL_BHXH_01 Đăng ký định mức lao động, thang lương, bảng lương Tiền lương và bảo hiểm xã hội
13 TTR-TBH-3 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Thanh tra
14 TL_BHXH_Thủ tục 01 Đăng ký định mức lao động, thang lương, bảng lương Tiền lương và bảo hiểm xã hội
15 VHTTDL_Thủ tục 1 Công nhận “Thôn văn hóa” Văn hóa TTDL