CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 282 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 BHXH_01 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT Cấp Quận/Huyện Bảo hiểm xã hội
2 2.000633.000.00.00.H54 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Cấp Quận/Huyện Kinh tế Hạ tầng
3 2.002096.000.00.00.H54 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Cấp Quận/Huyện Kinh tế Hạ tầng
4 1.006938.000.00.00.H54 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Cấp Quận/Huyện Kinh tế Hạ tầng
5 1.003281.000.00.00.H54 Bố trí ổn định dân cư trong huyện Cấp Quận/Huyện Nông nghiệp
6 1.001180.000.00.00.H54 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Cấp Quận/Huyện Nội vụ
7 2.000414.000.00.00.H54 Tặng Giấy khen của chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Cấp Quận/Huyện Nội vụ
8 1.001612.000.00.00.H54 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Cấp Quận/Huyện Tài chính Kế toán
9 1.005280.000.00.00.H54 Đăng ký thành lập hợp tác xã Cấp Quận/Huyện Tài chính Kế toán
10 1.005435.000.00.00.H54 Mua hóa đơn lẻ Cấp Quận/Huyện Tài chính Kế toán
11 2.000547.000.00.00.H54 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Cấp Quận/Huyện Tư pháp
12 2.000843.000.00.00.H54 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Cấp Quận/Huyện Tư pháp
13 1.001669.000.00.00.H54 Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/Huyện Tư pháp
14 2.000528.000.00.00.H54 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/Huyện Tư pháp
15 1.000933.000.00.00.H54 Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Cấp Quận/Huyện Văn hóa thông tin