CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 3 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 TTR-TBH-10 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện Thanh tra
2 TTR-TBH-3 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Thanh tra
3 TTR-TBH-7 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện Thanh tra